Capçalera

Saltar Capçalera

Contenido

Saltar Contenidos

Què fem /  Funcions de la ITSS

Funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social


Organisme Estatal - Inspecció de Treball i Seguretat Social
Una organització al servei dels ciutadans

Foto_Funciones_ITSSb

L'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social - d'acord amb allò previst a la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordinadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, el RD 192/2018 (BOE 7-4-2018 ) pel qual s'aproven els seus Estatuts, el RD 138/2000 de 4, de febrer així com a l'Ordre Ministerial de 12 de febrer de 1998 - té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i dobrar.

Dins de la seva esfera de competències, li corresponen les potestats administratives necessàries per al compliment dels fins que li encomana ia la resta de la normativa aplicable, llevat de la potestat expropiatòria.

Les potestats administratives que té atribuïdes el faculten, en el seu àmbit competencial ia través dels òrgans que integren la seva estructura, per exercir la vigilància del compliment de les normes de lordre social i exigir les responsabilitats pertinents, així com lassessorament i, si escau , conciliació, mediació i arbitratge en aquestes matèries.

Per a la consecució dels fins anteriors, exercirà les potestats administratives de planificació i programació de lactuació inspectora, així com la destabliment dinstruccions dorganització dels serveis, criteris operatius generals i criteris tècnics vinculants, en els termes i amb labast previst en aquests Estatuts.

FUNCIONS DE L'ORGANISME

Correspon a l'organisme autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social l'exercici de les funcions que la Llei 23/2015, del 21 de juliol, Ordinadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social encomana a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sense perjudici del que s'estableix respecte de les comunitats autònomes que han rebut el traspàs de la funció pública inspectora (article 2 - RD 192/2018 - BOE 7-4-2018)Principals serveis prestats per la Inspecció de Treball i Seguretat Social a empreses i treballadors

Serveis de vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i contingut normatiu dels convenis col·lectius.

Els àmbits d'aquests serveis vénen referits a les matèries següents:

-Ordenació del treball i relacions sindicals.
-Prevenció de riscs laborals.
-Normes en matèria de camp daplicació, inscripció, afiliació, altes i baixes de treballadors, cotització i recaptació de quotes del sistema de la seguretat social.
-Normes sobre obtenció i gaudiment de prestacions del sistema de la Seguretat Social així com de les millores voluntàries o altres sistemes complementaris voluntaris establerts en convenis col·lectius.
-Normes sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
-Normes en matèria de col·locació, ocupació i protecció per desocupació; emigració, moviments migratoris i treballs d'estrangers; formació professional ocupacional i contínua; empreses de treball temporal, agències de col·locació i plans de serveis integrats docupació.

Serveis dassistència tècnica

-Informació, assistència i orientació general a empreses i treballadors amb motiu de l'exercici de la funció inspectora.
-Assistència tècnica a les entitats i els organismes de la Seguretat Social quan els sigui sol·licitada.
-Informació, assistència i col·laboració amb altres òrgans de les administracions públiques respecte a l'aplicació de les normes d'ordre social oa la vigilància i el control d'ajudes i subvencions públiques.
-Realització d'informes tecnicolaborals a instància dels òrgans judicials laborals.

Serveis darbitratge, conciliació i mediació

En tot cas, per fer actuacions de la ITSS hi ha d'haver acceptació de les parts afectades pel conflicte laboral o la vaga.

Actuacions inspectores derivades dels serveis prestats per la Inspecció de Treball i de Seguretat Social

-Requeriments o actes d'advertiment quan no es derivin perjudicis directes als treballadors.
-Inici de procediments sancionadors mitjançant l'extensió d'actes d'infracció.
-Inici de procediments liquidatoris per dèbits a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, mitjançant -la pràctica d'actes de liquidació.
-Inici de procediments d'ofici per a la inscripció d'empreses, afiliació i altes i baixes de treballadors al règim corresponent de la Seguretat Social.
-Inici de procediments per a l'enquadrament d'empreses i treballadors al règim de Seguretat Social que correspongui.
-Proposta davant dels organismes competents per a la suspensió o cessament de prestacions socials si se'n constatés l'obtenció o el gaudi en incompliment de la normativa que les regula.
-Proposta davant l'Organisme competent del recàrrec de prestacions econòmiques en cas d'accident de treball o malaltia professional causats per manca de mesures de seguretat i higiene a la feina.
-Proposta de recàrrecs o reduccions a les primes d'assegurament d'accidents de treball i malalties professionals en el cas d'empreses pel comportament en la prevenció de riscos i salut laboral.
Ordre de paralització immediata de treballs o tasques per inobservança de la normativa de prevenció de riscos laborals, de concórrer risc greu i imminent per a la seguretat i la salut.
-Comunicació als organismes competents els incompliments que es comprovin en l'aplicació i la destinació d'ajudes i subvencions per al foment d'ocupació, formació professional ocupacional i promoció social.
-Formulació de demandes d'ofici davant la jurisdicció social d'acord amb la normativa aplicable.