Cabeceira

Saltar Cabeceira

Contenido

Saltar Contenidos

Que facemos /  Funcións da ITSS

Funcións da Inspección de Traballo e Seguridade Social


Axencia Estatal - Inspección de Traballo e Seguridade Social
Unha organización ao servizo da cidadanía

Organismo Estatal de Inspección de Traballo e Seguridade Social, segundo o disposto na Lei 23/2015, do 21 de xullo, de Ordenación do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social, RD 192/2018 (BOE 7-4-2018) polo que se establecen os seus Estatutos. aprobado, RD 138/2000, do 4 de febreiro, así como na Orde Ministerial do 12 de febreiro de 1998-, ten personalidade xurídica pública distinta, patrimonio propio e tesourería, así como autonomía de xestión e plena capacidade xurídica e de obrar. .

Correspóndelle, no seu ámbito de competencias, as competencias administrativas necesarias para o cumprimento dos fins que lle encomende a Lei 23/2015, do 21 de xullo, de Autorización do Réxime de Inspección de Traballo e Seguridade Social, nos termos previstos nestes Estatutos e no resto da normativa aplicable, agás a potestade expropiatoria.

As competencias administrativas que se lle atribúen facultan, no seu ámbito e a través dos órganos que integran a súa estrutura, para vixiar o cumprimento das normas da orde social e esixirlle as competencias que lle correspondan, así como o asesoramento e, se é o caso, a conciliación. mediación e arbitraxe nestes asuntos.

Para a consecución dos anteriores fins, exercerá as competencias administrativas de planificación e programación da actuación inspectora, así como de establecer instrucións de ordenación dos servizos, criterios xerais de funcionamento e criterios técnicos vinculantes, nos termos e co alcance previsto nestas Estatutos.

FUNCIÓNS DO ORGANISMO

Correspóndelle ao Organismo Estatal de Inspección de Traballo e Seguridade Social o exercicio das funcións que a Lei 23/2015, do 21 de xullo, de Ordenación do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social lle encomenda á Inspección de Traballo e Seguridade Social, sen prexuízo do establecido respecto das comunidades autónomas que recibiron a transferencia da función pública de inspección (artigo 2 - RD 192/2018 - BOE 7-4-2018)Principais servizos prestados pola Inspección de Traballo e Seguridade Social a empresas e traballadores

Servizos de vixilancia e esixir o cumprimento das normas legais e regulamentarias e do contido normativo dos convenios colectivos.

As áreas destes servizos refírense ás seguintes materias:

-Organización do traballo e relacións sindicais.
-Prevención de riscos laborais.
-Normas relativas ao ámbito de solicitude, alta, alta, alta e baixa de traballadores, cotizacións e cotas do sistema de seguridade social.
-Normas de obtención e desfrute das prestacións do sistema da Seguridade Social, así como das melloras voluntarias ou outros sistemas voluntarios complementarios establecidos nos convenios colectivos.
-Normas de colaboración na xestión da Seguridade Social.
-Normas en materia de colocación, emprego e protección por desemprego; a emigración, os movementos migratorios e o traballo dos estranxeiros; formación profesional ocupacional e continua; axencias de emprego temporal, axencias de colocación e plans de servizos integrados de emprego.

Servizos de soporte técnico

-Información, asistencia e orientación xeral a empresas e traballadores, con motivo do exercicio da función inspectora.
-Asistencia técnica ás entidades e entidades da Seguridade Social cando se solicite.
-Información, asistencia e colaboración con outros organismos das Administracións Públicas en materia de aplicación da normativa de orde social ou de seguimento e control das axudas e subvencións públicas.
-Elaboración de informes técnico-laborais a petición dos órganos xudiciais laborais.

Servizos de arbitraxe, conciliación e mediación

En todo caso, para a realización das actuacións ITSS deberá existir a aceptación das partes afectadas polo conflito laboral ou folga.

Actuacións inspectoras derivadas dos servizos prestados pola Inspección de Traballo e Seguridade Social

-Requisitos ou minutos de aviso cando non se produza dano directo aos traballadores.
-Inicio de procedementos sancionadores mediante a ampliación de Informes de Infracción.
-Inicio de procedementos de liquidación de débedas da Seguridade Social e conceptos de cobro conxunto, mediante a práctica de Actas de Liquidación.
-Inicio dos trámites de oficio de alta de empresas, altas e altas e baixas de traballadores no correspondente réxime da Seguridade Social.
-Inicio dos trámites de clasificación de empresas e traballadores no correspondente réxime da Seguridade Social.
-Proposta ante os órganos competentes para a suspensión ou cesamento das prestacións sociais se se constata que foron obtidas ou desfrutadas incumprindo a normativa que as regula.
-Proposta á Axencia competente para a recarga das prestacións económicas en caso de accidente de traballo ou enfermidade profesional causada por falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo.
-Proposta de recargos ou reducións das primas dos seguros por accidentes de traballo e enfermidades profesionais no caso das empresas polo seu comportamento en materia de prevención de riscos e saúde laboral.
-Orde de cesamento inmediato dos traballos ou tarefas por incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais, se existe un risco grave e inminente para a seguridade e a saúde.
-Notificación aos Organismos competentes do incumprimento que se verifique na solicitude e destino das axudas e subvencións para o fomento do emprego, a formación profesional e a promoción social.
-Formulación de demandas de oficio ante a Xurisdición Social de acordo coa normativa aplicable.