Cabeceira

Saltar Cabeceira

Contenido

Saltar Contenidos

Guía de navegación

A presente guía de navegación supón unha axuda básica para o bo uso e entendemento da Web/Portal da ITSS. Organízase do seguinte xeito:

Acceso e resolución

A Web/Portal da Inspección está deseñado para unha resolución mínima de pantalla de 800 X 600 e é accesible a través dos navegadores de internet máis comunmente utilizados (Internet Explorer, Mozilla, Opera...)

Estrutura da Web/Portal

A Web/Portal da Inspección de Traballo e Seguridade Social deseñouse seguindo directrices, e distínguese pola súa imaxe sinxela e a súa facilidade de uso.

A estrutura xeral considera os seguintes bloques de información que se manteñen estables ao longo de toda a Web/Portal:

Cabeceira:
 • Logotipos do MITES e da ITSS
 • Imaxe corporativa
 • Menú de idiomas mediante bandeiras identificativas das CC AA (no caso de Web ITSS)
 • Menú recursivo co buscador, o mapa do web, contacto e cambio de fonte
 • Data do día

Menú:

 • Situado á esquerda da pantalla. Coa desagregación das opcións dispoñibles.

Área de contidos:

 • Área central da páxina onde se desenvolven os contidos que se indican no menú.

Pé de páxina:

 • Coas opcións de Accesibilidade, aviso legal e a guía de navegación.

Menú optativo:

 • Sempre situado á dereita, este menú móstrase nalgunhas das páxinas de contidos para resaltar enlaces de interese relativos á información que se publica.
Funcionamento do menú

O menú da Web/Portal da Inspección de Traballo e Seguridade Social dispón de dous niveis de contidos.

As opcións de primeiro nivel non teñen información en si mesmas e utilízanse simplemente para agrupar os contidos de segundo nivel.

A opción de primeiro nivel non ofrece información. Ao “picar” sobre a opción de segundo nivel ofrécense os diversos contidos.

Ligazóns

As ligazóns dentro da Web/Portal da Inspección de Traballo e Seguridade Social distínguense facilmente porque ao “pasar” o cursor por un texto que inclúe unha ligazón sempre se visualiza unha man. Na maioría dos casos ademais, os textos con ligazón sempre aparecen subliñados (con mínimas excepcións que deben de entenderse como concesións de deseño).
 

Todas as ligazóns a páxinas externas á Web/Portal da Inspección ábrense nunha nova páxina, de forma que ao pechar a ligazón mantense visible a páxina do Portal desde onde se fixo a chamada.

A cabeceira da Web/Portal da Inspección inclúe as seguintes ligazóns:

 • Ministerio – Desde o logotipo do MITES 
 • Páxina principal da Web/Portal da Inspección – Desde o logotipo da ITSS
Iconas usadas

A seguinte táboa mostra as iconas usadas ou susceptibles de ser usados nas páxinas do Portal Web da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

DESCRICIÓN ICONA
Descarga de archivo Descarga de archivo
Abrir enlace Abrir archivo
Arquivo en formato PDF Archivo en formato PDF
Arquivo en formato Word Archivo en formato Word
Arquivo en formato HTML Archivo en formato HTML
Arquivo en formato PPS Archivo en formato PPS
Arquivo comprimido (ZIP) Archivo comprimido (ZIP)
Opcións recursivas

Chamamos opcións recursivas a aquelas que están dispoñibles sempre en todas as páxinas da Web/Portal.

Dentro da Web/Portal da Inspección de Traballo e Seguridade Social, estas opcións atópanse repartidas entre a cabeceira e o pé de páxina.

Cabeceira:
 • Mapa do web - Mostra todos os contidos do web. É semellante ao menú totalmente "despregado"
 • Buscador - Ferramenta de busca.
 • Contacto - Abre o correo co enderezo ao que deben de remitirse os problemas técnicos atopados ou suxestións de mellora. En ningún momento se trata dun correo de atención personalizada nin de consulta sobre asuntos da ITSS. O receptor destes correos é un perfil técnico da área informática.
 • Cambio de tamaño de letra - Permite visualizar a Web/Portal en tres tamaños distintos de letra.
Pé de páxina:
 • Accesibilidade - Inclúe a descrición das teclas acceso rápido ás principais áreas da Web/Portal dependendo dos navegadores e información das ferramentas utilizadas para validar a accesibilidade de sitio. A Web/Portal da ITSS debe cumprir coa AA da WAI. 
 • Aviso legal – Advertencia legal sobre o uso da Web/Portal e responsabilidade da ITSS con respecto ás publicacións que nel aparecen.
 • Guía de navegación – Pequena axuda para o uso e interpretación da Web/Portal da Inspección de Traballo e S.S.