Capçalera

Saltar capçalera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som /  Centenari ITSS 1906-2006
100 anys al servici del ciutadà
Amb motiu del centenari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (01-03-2006), s'oferix esta informació dedicada a la història de la institució i la seua relació amb el dret social.

La Inspecció de Treball naix al nostre país a principis del segle XX com un dels fruits més importants de l'Institut de Reformes Socials, i se n’aprovà el primer reglament regulador en el Reial Decret d'1 de març de 1906. Des d'eixa data se li encomana la vigilància del compliment de la incipient legislació social de l’època (Llei d'Accidents de Treball de 30 de gener de 1900, Llei sobre Treball de Dones i Menors de 13 de març de 1900, Llei de Descans Dominical de 3 de març de 1904,...). Les funcions inspectores són objecte de regulació ja l’any 1909 i, després de la creació del Ministeri de Treball el 20 de maig de 1920, s'establix una Inspecció General de caràcter regional que es convertia en provincial amb la reestructuració del dit Ministeri, efectuada l’any 1932.

Una important ampliació de les competències de la Inspecció de Treball es produïx l’any 1939 amb la creació del Cos Nacional de la Inspecció de Treball i la conseqüent integració en este de la Inspecció d'Assegurances Socials i de la Inspecció d'Emigració. Noves integracions es produïxen posteriorment com a conseqüència de la Llei Ordenadora de la Inspecció de Treball de 1962, que afecta la Inspecció Tècnica de Previsió Social i als Delegats de Treball.

En 1984, la Llei de Reforma de la Funció Pública conforma de nou la Inspecció de Treball, que es transforma en Inspecció de Treball i Seguretat Social i organitza la funció inspectora entorn de dos cossos, el Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i el de Controladors Laborals, com a cos de gestió.

Finalment, l’any 1997, a través de la Llei 42 de 14 de novembre i conforme a la nova organització territorial de l'Estat sorgida de la Constitució de 1978, es configura el Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social com un conjunt institucional integrat, les funcions del qual s’exercixen d’acord amb l’àmbit de competències propi de l'Estat i de les comunitats autònomes, per la qual cosa s'establixen les condicions de participació de les dites comunitats en el desenvolupament del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Conseqüentment, esta Llei definix un sistema institucional d'Inspecció de Treball i Seguretat Social que s'assenta conjuntament en l’àmbit de l'Estat i de les comunitats autònomes, en funció de les seues competències respectives i davall el principi de col·laboració interinstitucional.

Així mateix, la Llei 42/1997 procedix a la creació, com a cos de gestió, del Cos de Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, en el qual s’integra el Cos de Controladors Laborals, de manera que adequa i actualitza les seues funcions inspectores de suport i col·laboració en el si del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social en què s’integren.

Transcorreguts, per tant, 100 anys des de l’aparició de la Inspecció de Treball al nostre país, es pot afirmar que ha recorregut un llarg camí marcat pel canvi en els processos industrials, en les relacions de treball, en els models organitzatius i en les institucions, tant nacionals com supranacionals, amb l’assumpció d’un protagonisme progressiu per part dels agents socials.

En definitiva, l’entorn d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es troba sotmés a un canvi continu, la qual cosa requerirà, sens dubte, una adaptació constant de la Inspecció a les noves realitats econòmiques i socials per a continuar així prestant eixa funció social fonamental que, sens dubte, tant ahir com hui es demanda com a pròpia d’un Estat social i democràtic de dret.