Capçalera

Saltar Capçalera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som /  Centenari ITSS 1906-2006
100 anys al servei del ciutadà
Amb motiu del centenari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (01-03-2006), s'ofereix aquesta informació dedicada a la història de la Institució i la seva relació amb el dret social.

La Inspecció de Treball neix al nostre país al començament del segle XX com un dels fruits més importants de l'Institut de Reformes Socials, i el primer reglament regulador d'aquesta institució s'aprova pel Reial decret d'1 de març de 1906. D'aleshores ençà, se li encarrega de vetllar pel compliment de la incipient legislació social de l'època (Llei d'accidents de treball, de 30 de gener de 1900; Llei sobre treball de dones i menors, de 13 de març de 1900; Llei de descans dominical, de 3 de març de 1904, etc.). Les funcions inspectores són objecte de regulació ja l'any 1909 i, després de la creació del Ministeri de Treball, el de 20 de maig de 1920, s'estableix una Inspecció General de caràcter regional que esdevindrà provincial amb la reestructuració d'aquest Ministeri duta a terme l'any 1932.

L'any 1939, s'esdevé una ampliació important de les competències de la Inspecció de Treball, amb la creació del Cos Nacional de la Inspecció de Treball i la integració conseqüent al Cos d'Inspecció d'Assegurances Socials i d'Inspecció d'Emigració. Posteriorment tenen lloc altres integracions com a conseqüència de la Llei ordenadora de la Inspecció de Treball de 1962, que afecta la Inspecció Tècnica de Previsió Social i els delegats de treball.

L'any 1984 la Llei de reforma de la funció pública conforma novament la Inspecció de Treball, que es transforma en Inspecció de Treball i Seguretat Social, i organitza la funció inspectora al voltant de dos cossos: el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i el Cos de Controladors Laborals com a cos de gestió.

Finalment, el 1997, amb la Llei 42, de 14 de novembre, i d'acord amb la nova organització territorial de l'Estat sorgida de la Constitució del 1978, es configura el sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social com un conjunt institucional integrat les funcions del qual s'exerciten d'acord amb l'àmbit de competències propi de l'Estat i de les comunitats autònomes, per la qual cosa s'estableixen les condicions de participació d'aquestes comunitats en el desenvolupament del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Conseqüentment, aquesta llei defineix un sistema institucional d'Inspecció de Treball i Seguretat Social que es fonamenta conjuntament en l'àmbit de l'Estat i de les comunitats autònomes en funció de les seves competències respectives i sota el principi de col·laboració interinstitucional.

Igualment, la Llei 42/1997 procedeix a crear, com a cos de gestió, el Cos de Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, en el qual s'integra el Cos de Controladors Laborals, i n'adequa i actualitza les funcions inspectores de suport i col·laboració en el si del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social en què s'integren.

Per tant, 100 anys després de l'aparició de la Inspecció de Treball al nostre país, es pot afirmar que s'ha fet un llarg camí, marcat pel canvi en els processos industrials, en les relacions de treball, en els models d'organització i en les institucions, tant nacionals com supranacionals, amb l'assumpció d'un protagonisme progressiu dels agents socials.

En definitiva, l'entorn d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és sotmès a un canvi continu, la qual cosa requerirà, de ben segur, una adaptació constant de la Inspecció a les noves realitats econòmiques i socials per continuar així duent a terme aquesta funció social fonamental que, sens dubte, tant ahir com avui es demanda com a pròpia d'un Estat social i democràtic de dret.