Cabeceira

Saltar Cabeceira

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos /  Centenario ITSS 1906-2006
100 anos ao servizo do cidadán
Con motivo do centenario da Inspección de Traballo e Seguridade Social (01-03-2006), ofrécese esta información dedicada á historia da institución e á súa relación co dereito social.

A Inspección de Traballo nace no noso país a principios do século XX como un dos froitos máis importantes do Instituto de Reformas Sociais, e aprobouse a súa primeira norma reguladora mediante o Real decreto do 1 de marzo de 1906. Dende tal data encoméndaselle a vixilancia do cumprimento da incipiente lexislación social da época (Lei de accidentes de traballo do 30 de xaneiro de 1900, Lei sobre traballo de mulleres e menores do 13 de marzo de 1900, Lei de descanso dominical do 3 de marzo de 1904...). As funcións inspectoras son obxecto de regulación xa no ano 1909 e, logo da creación do Ministerio de Traballo o  20 de maio de 1920, establécese unha inspección xeral de carácter rexional, que se convertía en provincial coa reestruturación do devandito ministerio efectuada no ano 1932.

No ano 1939 prodúcese unha importante ampliación das competencias da Inspección de Traballo coa creación do Corpo Nacional da Inspección de Traballo e a consecuente integración neste da Inspección de Seguros Sociais e da Inspección de Emigración. Prodúcense posteriormente novas integracións como consecuencia da Lei ordenadora da Inspección de Traballo de 1962, afectándolles á Inspección Técnica de Previsión Social e aos delegados de traballo.

En 1984, a Lei de reforma da función pública conformou de novo a Inspección de Traballo, que se transforma en Inspección de Traballo e Seguridade Social, e organízase a función inspectora arredor de dous corpos, o Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social e o Corpo de Controladores Laborais, como corpo de xestión.

Finalmente, no ano 1997, a través da Lei 42 do 14 de novembro e conforme á nova organización territorial do Estado xurdida da Constitución de 1978, configúrase o Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social como un conxunto institucional integrado, cuxas funcións se exercitan de acordo co ámbito de competencias propio do Estado e das comunidades autónomas, polo que se establecen as condicións de participación das devanditas comunidades no desenvolvemento do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social. Consecuentemente, esta lei define un sistema institucional de Inspección de Traballo e Seguridade Social que está asentado conxuntamente no ámbito do Estado e no das comunidades autónomas en función das súas respectivas competencias e baixo o principio de colaboración interinstitucional.

Así mesmo, a Lei 42/1997 procede á creación, como corpo de xestión, do Corpo de Subinspectores de Emprego e Seguridade Social, no que se integra o Corpo de Controladores Laborais, e adecúa e actualiza as súas funcións inspectoras de apoio e colaboración no seo do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social no que se integran.

Transcorridos, polo tanto, 100 anos dende a aparición da Inspección de Traballo no noso país, pódese afirmar que se percorreu un longo camiño marcado polo cambio nos procesos industriais, nas relacións de traballo, nos modelos organizativos e nas institucións, tanto nacionais como supranacionais, coa asunción dun progresivo protagonismo por parte dos axentes sociais.

En definitiva, o ámbito de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social está sometido a un continuo cambio, o que requirirá, sen dúbida, unha adaptación constante da inspección ás novas realidades económicas e sociais, para continuar, así, prestando esa función social fundamental que, sen dúbida, tanto onte coma hoxe, se demanda como propia dun estado social e democrático de dereito.