Lan eta Ekonomia Sozial MinisterioaCovid-19aren inpaktua MITES estatistiketan. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa