Capçalera

Saltar Capçalera

Contenido

Saltar Contenidos

Atenció al ciutadà / 
Vols denunciar davant de la Inspecció de Treball alguna irregularitat laboral?
DENÚNCIA FORMAL
Vull "presentar una denúncia"

Si tens coneixement de fets que poguessin constituir infracció en matèries competència de la ITSS (laboral, seguretat i salut laboral, seguretat social, ocupació, etc.), pots denunciar davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Es consideren infraccions laborals les accions i omissions de les persones responsables (persones físiques o jurídiques i comunitats de béns) i que estiguin recollides i sancionades a la normativa laboral.

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus i se sancionen a proposta de la ITSS, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú.

ico_pdfVeure informació "Presentació Denúncies ITSS" (per imprimir)

Formularis per contactar amb la Inspecció

Pots iniciar la tramitació d'un expedient, presentant el formulari de denúncia a les Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social.

EN CAP CAS S'ADMETEN DENÚNCIES PRESENTADES MITJANÇANT EL CORREU ELECTRÒNIC D'AQUESTA WEB.

Segons l'article 9.1.f del Reial decret 928/1998, l'escrit de denúncia haurà de contenir:

  • Dades d'identificació personal del denunciant i la signatura
  • Els fets presumptament constitutius d'infracció
  • Data i lloc del seu esdeveniment
  • Identificació dels presumptament responsables

Altres circumstàncies rellevants

Podràs utilitzar els models de denúncia que s'ofereixen
(traduïts a diferents idiomes: ANGLÈS, FRANCÈS, BÚLGAR, RUMANO i UCRAÏN)

Botones web_catalán_Boton - Formularios

GARANTIES DERIVADES DE LA DENÚNCIA:

bullet-Az GARANTIA D'INVESTIGACIÓ: la presentació de denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social garanteix que aquesta es tramitarà i serà objecte de recerca per part dels funcionaris competents per fer-ho.

bullet-Az GARANTIA DE RESPOSTA: finalitzades les actuacions inspectores, es remetrà contestació al denunciant, sempre que aquest s'inclogui en els referits per l'article 20.4 de la Llei 23/2015 de 21 de juliol:

2flechas-az A aquells subjectes titulars de drets individuals i col·lectius reconeguts per la normativa corresponent a l'àmbit de la funció inspectora, que es puguin veure afectats com a resultat de l'actuació de recerca.

2flechas-az Representants unitaris o sindicals dels treballadors, respecte de l'estat de les denúncies presentades per aquests en l'àmbit de la seva representació. En fer referència l'article 20.4 al terme "representants unitaris o sindicals dels treballadors", s'inclou també els delegats sindicals de les seccions sindicals dels sindicats, i no només la representació unitària (comitè d'empresa i delegats de personal), en línia amb el criteri confirmat entre altres sentències a la STS 29-6-1995, relatiu al fet que per representants dels treballadors cal atendre tant a la representació unitària com sindical, sempre, això sí, que es reuneixin els requisits que s'exigeixen per tenir aquesta condició per l'art. 10 de la Llei 11/1985, de 2 dagost, Orgànica de Llibertat Sindical, i les facultats que shi recullen.

2flechas-az En cas que no existeixi aquesta vinculació (tercer no treballador d'una empresa que denuncia determinats comportaments, partits polítics com a titulars d'interessos o drets col·lectius, organitzacions sindicals sense vincle especial en els supòsits que donin lloc a la denúncia plantejada, per no afectar directament la vulneració dels seus drets com a tals o no actuar en làmbit de la seva representació), no es procedirà a informar per escrit del resultat dactuacions comprovatòries.

Per tant, qualsevol ciutadà està legitimat per presentar una denúncia abans de la ITSS, però només els assenyalats anteriorment tenen dret a rebre contestació en relació amb les actuacions practicades per aquest organisme.

bullet-Az GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT: Conformement a l'article 20.5 de la Llei 23/2015, Ordinadora del Sistema, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, no es tramitaran les denúncies anònimes, sent la identificació del denunciant necessària per a la remissió de l'informe sobre les actuacions de comprovació i mesures administratives dutes a terme amb relació als fets denunciats i freqüentment utilitzada pel funcionari actuant per aclarir o completar certs extrems de la denúncia. Això no obstant, cal subratllar que els Inspectors i Subinspectors tenen el deure de considerar confidencial l'origen de les denúncies, i estan obligats a no revelar la identitat dels denunciants a les empreses objecte d'inspecció.

ON I COM PRESENTAR-LA
Tres maneres de presentar una DENÚNCIA

Botones web_catalán_Boton - donde estamos

Qui som > On som:

Hi ha tres formes de presentar denúncia:

-PRESENCIAL - Acudint a les oficines de les Inspeccions Provincials de Treball i S.S., així com als registres dels altres òrgans de l'Administració de l'Estat (A. G. E.) i de les Comunitats Autònomes (CC. AA), així com de les administracions locals , sempre que existeixi el corresponent conveni.

-TELEMÀTICA - A través de la Seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social, sempre que el denunciant disposi del DNIe (Document Nacional d'Identitat electrònic), o d'una signatura electrònica avançada basada en un certificat electrònic reconegut per la plataforma @firma. També es podrà utilitzar el sistema CLAUy

-VIA POSTAL - Dirigides al domicili de la Inspecció Provincial de Treball i S.S.S'adverteix que si la denúncia es presenta per via postal o als registres sense personar-se el denunciant, s'exigirà adjuntar còpia compulsada del DNI del denunciant i, si escau, autorització expressa d'aquest perquè la Inspecció pugui verificar les seves dades d'identitat enel registre corresponent.

Recorda indicar al document de denúncia que presentis, la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social a què va dirigida la teva documentació, que coincidirà amb la província on radiqui el centre de treball.

COMUNICAR IRREGULARITATS - Només vull “comunicar” (no denunciar) irregularitats laborals

Posem a la teva disposició una BÚSTIA on (a través d'un formulari On Line), podràs COMUNICAR -no es considera denúncia formal- a la ITSS les irregularitats laborals que coneguis.

En aquest cas NO HAURÀS D'APORTAR CAP DADA PERSONAL ja que la bústia només recollirà informació sobre les irregularitats que se li posin en coneixement.

Buzon_itss(feu clic sobre imatge)

És important que les dades que introdueixis al formulari siguin el més detallades possible, perquè la Inspecció pugui, si escau, planificar les actuacions oportunes.

Es importante destacar que con la comunicación de irregularidades laborales a través de este buzón, estás colaborando en la ejecución de las funciones que la ITSS tiene encomendadas.