Cabeceira

Saltar Cabeceira

Contenido

Saltar Contenidos

Atención ao cidadán / 
BUZÓN INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL... COLABORAR

O Plan Director de Traballo Decente 2018-2019-2020 - (BOE 28-7-2018) inclúe como unha das súas medidas operativas, a creación do BUZÓN DO INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIALa que ten como finalidade reorientar o anterior Buzón de Loita contra a Fraude Laboral, posto en marcha en agosto de 2013, para que agora reflicta todos os comportamentos que implican precariedade laboral no emprego.


Ir al Buzón de la ITSSSen deixar ningunha dúbida sobre o deber de segredo da Inspección de Traballo e Seguridade Social sobre a orixe da actuación inspectora, coa posta en marcha desta nova Caixa de Correos, trátase de atender as situacións inxustas que sofren os traballadores, ofrecendo a posibilidade de comunicar, dende o anonimato, situacións de abuso laboral ás que poidan verse sometidos.

A Inspección de Traballo e S.S. No exercicio das súas funcións, planifica as súas actuacións co obxectivo de lograr o cumprimento da normativa laboral e evitar na medida do posible as irregularidades.

Non obstante, para unha mellor identificación do mesmo, o Ministerio de Traballo e Economía Social, a través do Órgano Estatal da Inspección de Traballo e Seguridade Social, pon a disposición de toda a cidadanía o "BUZON DE INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL. " onde calquera persoa que teña coñecemento de algún incumprimento da normativa laboral, incluídos os casos de discriminación, Seguridade Social ou Prevención de Riscos Laborais, poderá poñelo en coñecemento da Inspección Social de Seguridade e Traballo (ITSS), cumprimentando esta...

FORMULARIO (faga clic nesta ligazón ou na imaxe que o acompaña) Destacado...

É IMPORTANTE destacar que Coa comunicación destes datos ao ITSS a través desta caixa de correo, o obxectivo é facilitar a organización e execución das funcións que ten encomendadas ao ITSS.

O que chama non terá que proporcionar ningún dato persoal e a caixa de correo só recollerá información sobre supostas irregularidades das que teña coñecemento. Solicítase que os datos sexan o máis detallados posible, co obxectivo de que, se se considera oportuno, se poidan planificar actuacións da forma máis adecuada.

Contidos destacados 

Importante...Para que o ITSS poida considerar ao denunciante como parte ou interesado no procedemento (aos efectos do Lei 39/2015;de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como o Lei 23/2015, do 21 de xullo, pola que se autoriza o Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social e o Real decreto 928/1998 polo que se aproba o Regulamento para a imposición de sancións na orde social), estas

TERÁN QUE PRESENTAR UNHA QUEIXA FORMAL

 seguindo o procedemento que se indica na seguinte ligazón:

Destacado... COMO DEPORTAR AO ITSS

Neste caso, deberán cubrir todos os datos persoais e utilizar os diferentes medios para rexistrar formalmente a reclamación.

Contenidos destacados