Ministeri de Treball i Economia SocialCalendario de publicaciones estadísticas ICS. Ministeri de Treball i Economia Social

Imagen temática

Calendario de publicaciones estadísticas ICS

El calendari que inclou aquest apartat és un fitxer en format ics que conté la informació de les publicacions estadístiques elaborades pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Apareixen tant les operacions conjunturals segons la data de disponibilitat per a tots els períodes que es publicaran durant l'any en curs; així com la informació de les estadístiques estructurals que es publicaran en els mesos de maig, juny, juliol, setembre, novembre i desembre de l’esmentat any. Per a cada estadística d'àmbit estructural se n'indica la periodicitat i la data de referència de la dada publicada, però aquestes publicacions estadístiques s'actualitzaran NO MÉS TARD de la data indicada.

El calendari conté les dades següents:

 • Data de publicació prevista d'acord amb el Programa anual 2024 del Pla Estadístic Nacional 2021-2024 i tenint en compte les observacions següents:

  • o Les estadístiques d’ Afiliació de Traballadors Seg. Social, Atur Registrat i Contractes registrats i Prestacions per Naixement i Cura del Menor es publicaran en la data que figura al calendari. La resta d'estadístiques es publicaran NO MÉS TARD de la data indicada.

  • o L’estadística Pensions Contributives Seg. Social publica els principals resultats el dia que figura en aquest calendari i l'accés a la informació completa s'habilita el darrer dia hàbil del mes.

  • La data establerta en aquest calendari per a la publicació de l'estadística de Prestacions por Desocupació és orientativa i pot variar lleugerament, tenint en compte que en cap cas no es publicarà més tard de la data prevista per a les estadístiques d'Afiliació de Treballadors Seg. Social i Atur Registrat i Contractes registrats.

 • Denominació de l’estadística i data de referència de les dades que es publicaran.

 • Un cop publicada l'estadística s'inclouran al cos de l'esdeveniment les principals dades publicades.

Per integrar el calendari al seu gestor de calendari personal tingui en compte que:

 • El fitxer que es proporciona segueix l'estàndard iCalendar i es pot integrar amb la majoria de les aplicacions de calendari més populars (Google Calendar, Outlook, Yahoo, Mozilla Thunderbird, Zimbra, Apple Ical, etc.).

 • Es recomana vincular l`agenda amb el calendari, ja que així s'actualitzarà automàticament quan es vagin afegint nous esdeveniments.

 • Els usuaris de Gmail poden afegir directament el calendari al vostre Google Calendar.