Ministeri de Treball i Economia SocialIgualtat de gènere. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Igualtat de gènere

Igualtat de gènere

 • Ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2017.
 • La Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 14, proclama la igualtat davant la llei, establint la prohibició de qualsevol discriminació per raó de sexe.
 • Amb l'aprovació de l'Ordre PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord de Consell de Ministres de 4 de març de 2005 pel qual s'adopten mesures per afavorir la igualtat entre dones i homes, s'estableixen actuacions que contribueixen a disminuir la desigualtat en tots els àmbits de la vida quotidiana: ocupació, empresa, conciliació de la vida laboral i familiar, investigació, solidaritat, esport, violència de gènere, etc.
 • La L'Ordre APU/526/2005, de 7 de març, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Ministres de 4 de març de 2005 pel qual s'aprova el Pla per a la Igualtat de Gènere en l'Administració General de l'Estat, estableix un conjunt de mesures per eliminar els obstacles existents i garantir la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones en l'accés i exercici del servei públic.
 • La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, aposta per dur a terme polítiques actives que, de manera integral i coordinada, remoguin els obstacles que impedeixin o dificultin la igualtat de gènere en la societat espanyola.
  • En compliment de l'article 77 de l'esmentada Llei Orgànica 3/2007 en tots els ministeris s'encomana a un dels seus òrgans directius el desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit de les matèries de la seva competència.
 • Per acord de Consell de Ministres de 27 d'abril de 2007 es determinen els òrgans directius dels diferents departaments ministerials que desenvoluparan les funcions de les Unitats d'Igualtat previstes en l'esmentada Llei Orgànica 3/2007. En el nostre departament, es va encomanar a la Secretaria General Tècnica el desenvolupament d'aquestes funcions.
 • Per acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 s'aprova el pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats 2008-2011. El Pla s'inspira en dos principis: no discriminació i igualtat, i desenvolupa quatre principis rectors: la redefinició del model de ciutadania, l'empoderament de les dones, la transversalitat de la perspectiva de gènere i la innovació científica i tecnològica.
 • La resolució de 20 de maig de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica l'acord de Consell de Ministres de 28 de gener de 2011, pel qual s'aprova el I Pla d'Igualtat entre dones i homes en l'Administració General de l'Estat i en els seus Organismes Autònoms ha donat compliment a l'article 64 de la reiterada Llei Orgànica 3/2007 que estableix que el Govern aprovarà, a l'inici de cada legislatura, un Pla per a la Igualtat entre dones i homes que establirà els objectius a assolir en matèria de promoció de la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació pública, així com les estratègies o mesures a adoptar per la seva consecució.
 • La resolució de 28 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova l'acord de 27 de juliol de 2011 de la Taula General de Negociació de l'Administració General de l'Estat sobre el Protocol d'actuació davant l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels Organismes Públics que hi estan vinculats. L'article 62 de la Llei Orgànica 3/2007 estableix que les Administracions Públiques negociaran amb la representació legal de les treballadores i treballadors un protocol d'actuació, que comprendrà, entre altres principis, el compromís de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o que en depenen de prevenir i no tolerar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

Igualtat de Gènere al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Enllaços d'interès: