Ministeri de Treball i Economia SocialPrograma de Foment de l'Ocupació. Ministeri de Treball i Economia Social

Programa de Foment de l'Ocupació

BONIFICACIONS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Col-ectius Descripción Quantía anual (en euros) Duración

Víctimes de violència de gènere o domèstica

- 1.500 4 anys
Víctimes de terrorisme - 1.500 4 anys

Majors de 45 anys inscrits a l'oficina d'ocupació contractats sota la modalitat de suport als emprenedors

Aturats/des

1.300 3 anys

Dones en ocupacions amb menys representació

1.500 3 anys

Joves de 16 a 30 anys inscrits a l'oficina d'ocupació contractats sota la modalitat de suport als emprenedors

Aturats/des

1.000 el 1r any; 1.100 el 2n any; 1.200 el 3r any.

3 anys

Dones en ocupacions amb menys representació

1.100 el 1r any; 1.200 el 2n any; 1.300 el 3r any

3 anys

Altres col·lectius i situacions especials

Treballadors en situació d'exclusió social (excepte per empreses d'inserció)

600 4 anys

Persones amb discapacitat

En general 4.500

Tota la vigència del contracte

En cas de discapacitat severa 5.100

Tota la vigència del contracte

Dones amb discapacitat

En general 5.350

Tota la vigència del contracte

En cas de discapacitat severa 5.950

Tota la vigència del contracte

Persones més grans de 45 anys amb discapacitat

En general 5.700

Tota la vigència del contracte

En cas de discapacitat severa 6.300

Tota la vigència del contracte

Transformacions en indefinits de contractes en pràctiques, de relleu i substitució per anticipació de l’edat de jubilació

Homes 500 3 anys
Dones 700 3 anys

BONIFICACIONS EN SUPÒSITS EXCEPCIONALS DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL

Col·lectius Quantía anual (en euros) Duración
Persones amb discapacitat contractades mitjançant el contracte temporal de foment de l’ocupació Homes menors de 45 anys Homes majors de 45 anys Dones menors de 45 anys Dones majors de 45 anys Durada
En general 3.500 4.100 4.100 4.700 Tota la vigència del contracte
En cas de discapacitat severa 4.100 4.700 4.700 5.300 Tota la vigència del contracte
Víctimes de violència de gènere o domèstica i víctimes de terrorisme 600 600 600 600 Tota la vigència del contracte
Persones en situació d'exclusió social (excepte per empreses d'inserció) 500 500 500 500 Tota la vigència del contracte
BONIFICACIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PELS CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I PER L'ONZE
Tipus de contracte Quantia anual (en euros) Durada
Contractes indefinits o temporals i transformacions en indefinits de contractes temporals 100 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d’accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta Tota la vigència del contracte