Ministeri de Treball i Economia SocialPla de Contractació del MEYSS 2015. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Pla de Contractació del MEYSS 2015

Pla de Contractació del MEYSS 2015

Mitjançant una ordre comunicada de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social de 10 de febrer de 2015, ha estat aprovat el Pla de Contractació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per al 2015.

Tot i que hi ha altres experiències de planificació i programació de la contractació administrativa a l'Administració General de l'Estat, aquest Pla de Contractació del MEYSS constitueix una iniciativa pionera i nova pel seu ampli abast (perquè inclou la totalitat d'òrgans, organismes i entitats del MEYSS), per la presentació sistemàtica i anticipada de tots els contractes a celebrar en un any i per reforçar la transparència, la publicitat i la concurrència de l'activitat contractual.

El Pla inclou les dades bàsiques dels contractes la tramitació dels quals s'iniciarà o que seran prorrogats durant el 2015 pel conjunt del MEYSS, inclosos els seus 3 organismes autònoms (Servei Públic d'Ocupació Estatal, Fons de Garantia Salarial i Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) i les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina, Intervenció General de la Seguretat Social, Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social i Servei Jurídic de la Seguretat Social), tant als serveis centrals com a la xarxa perifèrica del Ministeri.

Des de l'inici de la legislatura, el MEYSS ha desenvolupat un procés de racionalització i simplificació de la contractació administrativa. Aquest procés s'emmarca, en general, en les mesures de racionalització administrativa, simplificació i eliminació de duplicitats i traves burocràtiques que conformen l'Informe per a la reforma de les Administracions Públiques (l'Informe CORA) que va ser elevat al Consell de Ministres el 21 de juny del 2013. Més en particular, el procés desenvolupat pel MEYSS entronca amb les mesures de racionalització i centralització de contractes a l'Administració General de l'Estat que són promogudes pel Govern, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

El procés de racionalització i simplificació de la contractació administrativa del MEYSS té cinc objectius: 

 • Obtenir estalvis de costos als contractes del Departament, tenint present el context d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i austeritat en la despesa pública.
 • Simplificar el nombre d'òrgans de contractació mitjançant l'aposta pel desenvolupament de pràctiques de contractació centralitzada i la configuració gradual del MEYSS com a client únic.
 • Millorar l'eficiència i l'eficàcia de la contractació al Departament a través de la utilització de procediments de gestió de la contractació més uniformes.
 • Augmentar la qualitat dels béns adquirits i dels serveis i subministraments contractats pel Departament.
 • Incrementar la transparència i la publicitat dels contractes realitzats pel MEYSS, afavorint una major i millor concurrència en la contractació. 

Per aconseguir aquests objectius, el MEYSS ha adoptat fins ara diverses iniciatives: 

 • L'aprovació de l'Ordre ESS/249/2014, de 13 de febrer, per la qual es creen i es regulen la Junta de Contractació i la Mesa Única de Contractació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. A diferència del que passa en altres Ministeris amb una organització administrativa complexa, el MEYSS mai no havia tingut una Junta de Contractació. Des d'aleshores, el MEYSS compta amb una Junta de Contractació que actua com a òrgan col·legiat de contractació de determinats béns, serveis i subministraments, si bé el seu àmbit d'actuació no inclou els organismes autònoms ni les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
 • La creació d'un Grup de planificació, seguiment i avaluació de la contractació al MEYSS, a què fa referència la disposició addicional primera de la indicada Ordre ESS/249/2014, de 13 de febrer. Un grup amb una composició més àmplia, ja que inclou també els tres organismes autònoms i les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, i amb funcions de programació i avaluació de la contractació del conjunt del Departament.
 • L'aprovació de l'Ordre ESS/252/2014, de 13 de febrer, per la qual es deleguen i s'aproven les delegacions de l'exercici de competències en matèria de contractació als òrgans administratius del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Els òrgans de contractació amb competències delegades que existien a l'àmbit de la Subsecretària, que eren 96, han quedat reduïts a només 3: el subsecretari, el subdirector general d'Administració financera i l'oficial major.
 • L'aprovació d'aquest Pla de Contractació del MEYSS 2015. 

El Pla presenta de forma sistemàtica la totalitat dels contractes la tramitació dels quals s'iniciarà o que seran prorrogats pel MEYSS durant 2015. S'identifiquen, respecte de cada contracte, unes dades bàsiques: òrgan de contractació; tipus de contracte; objecte del contracte; procediment de contractació; import de licitació; durada del contracte; si és un contracte nou o una pròrroga; i el trimestre estimat per a l'inici de la licitació. El Pla no té efectes jurídics, per no constituir-ne l'objecte l'establiment d'obligacions per als òrgans de contractació ni generar drets a favor de tercers. El Pla té caràcter programàtic i informatiu. 

En total, el Pla inclou 4.655 contractes, per un import de licitació proper als 298 milions d'euros, les dades dels quals es poden consultar al document que s'insereix a continuació. 

En conclusió, l'aprovació del Pla de Contractació del MEYSS 2015 fa explícita la voluntat del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social de complir fidelment els principis establerts legalment que han d'informar la contractació de les administracions públiques, reforçant-ne particularment la publicitat i la transparència. 

Amb això, el Pla de Contractació del MEYSS 2015 pretén també donar compliment a un dels objectius estratègics del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per a aquesta legislatura: la consecució d'una eficàcia i eficiència més grans en la gestió pública i fer més i millors polítiques laborals i d'ocupació, socials i migratòries amb uns pressupostos necessàriament més austers. 

17 de febrer de 2015