Ministeri de Treball i Economia SocialPla estratègic de subvencions 2017-2019. Ministeri de Treball i Economia Social

Pla estratègic de subvencions 2017-2019

El Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 del llavors Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (PES 2017-2019 del MEYSS) va ser aprovat per Ordre de la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social del 27 de juliol del 2017.

Aquest Pla Estratègic dona continuïtat al primer Pla, aprovat per al període 2013-2015 i que va constituir el primer Pla Estratègic de Subvencions aprovat per un Ministeri des de l’entrada en vigor de la Llei General de Subvencions en 2003.

El PES 2017-2019 del MITRAMISS (Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social) abasta el conjunt de les subvencions públiques gestionades pel Ministeri en els seus diferents àmbits d’actuació, oferint així una visió de conjunt i integrada de l’activitat subvencional del Departament.

Els objectius del present Pla són:

  • Consolidar el paper del Pla Estratègic de Subvencions com a instrument de planificació de les polítiques públiques a l’àmbit de les competències del MITRAMISS (Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social).
  • Millorar els procediments de gestió de subvencions en el conjunt del Departament.
  • Aprofundir en les actualitzacions de seguiment i avaluació aplicable a les subvencions.

Després de l'actualització del 2019, el PES 2017-2019 del MITRAMISS (Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social) inclou 45 línies de subvencions: 23 línies de subvencions són gestionades per la Secretaria de l’Estat d’Ocupació, 19 són gestionades per la Secretaria d’Immigració i Emigració, 1 és gestionada per la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social i 2 són gestionades per la Sotssecretaria.

Juntament a estes línies de subvencions, l'activitat prestacional i de transferència de rendes cap als ciutadans desenvolupada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, es completa amb la gestió de dos dels pilars sobre els quals s'assenta l'Estat de Benestar: el sistema de Seguretat Social i el sistema de protecció per desocupació.

S'insereix a continuació el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, aprovat mitjançant Ordre de la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social de 27 de juliol de 2017, així com, d'acord amb allò establert al mateix, l'actualització del 2019 i l'Informe d'aplicació 2018 del PES 2017-2019 del MITRAMISS (Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social) .

Després de la finalització de la vigència del PES 2017-2019 del MITRAMISS, s'adjunta també l'Informe final relatiu a la seva execució a l'exercici 2019 i a l'avaluació global del Pla. Així mateix, s'elaborarà un nou PES per al període 2020-2022, d'acord amb allò establert a la Llei General Pressupostària i el Reglament que la desenvolupa.