Ministeri de Treball i Economia SocialBústia de Comunicacions Antifrau per a Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR, per a la lluita del frau, conflicte d'interessos, corrupció i doble finançament en actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR). Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Bústia de Comunicacions Antifrau per a Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR, per a la lluita del frau, conflicte d'interessos, corrupció i doble finançament en actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR)

Bústia de Comunicacions Antifrau per a Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR, per a la lluita del frau, conflicte d'interessos, corrupció i doble finançament en actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR)

El “Pla de Mesures Antifrau del Ministeri de Treball i Economia Social. Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència” inclou la creació d'una Bústia de Comunicacions Antifrau que permetrà a qualsevol persona interessada alertar o formular la comunicació oportuna sobre possibles sospites de frau, corrupció, conflicte d'interessos o doble finançament que afectin els Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR gestionats pel Ministeri de Treball i Economia Social o qualsevol dels seus organismes autònoms dependents.

Tota persona interessada a posar de manifest fets sospitosos relacionats amb les qüestions indicades, que tinguin vinculació amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), podrà presentar una comunicació formal mitjançant aquesta Bústia de Comunicacions Antifrau.

El MITES analitzarà la informació rebuda a efectes de determinar el tractament que s'hagi de donar a aquesta, realitzant les verificacions i actuacions que consideri necessàries.

Conceptes

Els conceptes de Frau, Corrupció, Conflicte d'Interès i Doble Finançament estan continguts a l'apartat 1.5 del Pla de Mesures Antifrau del Ministeri de Treball i Economia Social i es pot accedir a la seva consulta al següent enllaç.

Comunicació formal

Per alertar d'un possible cas de frau, corrupció, conflicte d'interès i doble finançament que afecti els Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR gestionats pel MITES o qualsevol dels seus organismes autònoms dependents, es recomana l'ús del formulari següent.

Accés al formulari per a la comunicació de fraus i irregularitats

Aquest és el mitjà idoni i més adequat si vol presentar una comunicació formal, en ser un canal segur d'admissió de les comunicacions.

Els aspectes fonamentals d'aquest canal de comunicació es troben continguts a la Comunicació del Ministeri de Treball i Economia Social de 07 d’octubre de 2022

Es proporciona un correu electrònic per consultar dubtes sobre com fer comunicacions formals a través de la Bústia Antifrau del MITES que tinguin vinculació amb Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR. L’adreça de correu és: Antifraude.MRR@mites.gob.es

Contingut de la comunicació

La comunicació haurà de contenir, com a mínim, els requisits següents:

 • Una descripció dels fets de la forma més concreta i detallada possible, identificant, sempre que fos possible:
  • les persones que hi haguessin participat;
  • els negocis, convocatòries, instruments o expedients afectats per la presumpta irregularitat o frau;
  • la data certa o aproximada en què els fets es van produir;
  • la vinculació amb Fons de la Unió Europea Next Generation-MRR, així com l'instrument financer afectat;
  • l'òrgan o entitat que hagi gestionat les ajudes;
  • els òrgans o entitats a què, addicionalment i si s'escau, s'hagi tramès la informació.
 • • Documentació o qualsevol element de prova que faciliti la verificació dels fets comunicats i la realització de les actuacions que corresponguin en relació amb aquests.
 • Identificació de la persona informant que remet la informació i documentació (mitjançant el seu número de NIF, el seu nom i cognoms, així com adreça de correu electrònic, o si no n'hi ha adreça postal.

Totes les comunicacions que no compleixin aquests tres requisits podran no ser tingudes en compte.

No es donarà curs a la informació rebuda quan aquesta estigués manifestament infundada o quan l'escassetat de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica i inconcreta dels fets o la manca d'elements de prova subministrats no permetin al MITES fer una verificació raonable de la informació rebuda i una determinació mínima del tractament que s'hagi de donar als fets comunicats.

Un cop rebuda la comunicació, el MITES procedirà a l'anàlisi del seu contingut i a la comprovació de la seva versemblança, recolzant-se a les unitats que puguin col•laborar en aquestes tasques, en particular a la Inspecció General de Serveis.

Identificació de l'informant

La persona informant ha de facilitar voluntàriament la seva identitat en presentar la seva comunicació formal perquè sigui tinguda en compte d’acord amb l’article 62.2 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el cas de comunicacions anònimes, aquestes podran ser investigades d'ofici per part de l'Administració seguint el que disposa la Sentència núm. 318/2013 de la Sala Penal del TS d'11 abril.

Confidencialitat

Excepte quan la persona que comuniqui la informació sol•liciti expressament el contrari, el MITES guardarà total confidencialitat respecte de la seva identitat, de manera que aquesta no serà revelada a cap persona.

Amb aquesta finalitat, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol•licituds de documentació que es portin a terme pel MITES, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona que hagués tramès la informació, així com qualsevol altra dada que pogués conduir totalment o parcialment a la seva identificació.

Finalment, per afavorir la col•laboració del personal es previndran les represàlies contra les persones alertadores de presumptes irregularitats, alhora que es donaran respostes àgils i contundents per frenar les comunicacions falses o amb fins aliens a la integritat pública.

No condició d'interessat

La tramesa d'informació a través d'aquest canal de comunicació no atribueix a la persona informant la consideració d'interessat en les actuacions administratives que es puguin derivar de la informació proporcionada, ni li atorga dret a ser informat del resultat, ni legitimació per a la interposició recursos o reclamacions en relació amb els resultats de les actuacions esmentades.

Canal alternatiu de comunicacions

Alternativament, cal destacar l’existència d’un canal extern al MITES per comunicar un suposat cas de frau, corrupció, conflicte d’interessos o doble finançament. Es tracta del Canal oficial de Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, que està dirigit a tercers, NO a les administracions o entitats públiques encarregades de la gestió i control dels ajuts finançats amb fons europeus. Es pot accedir a través del següent enllaç.

Es proporciona un correu electrònic per consultar dubtes sobre com fer comunicacions a través d'aquesta bústia: consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es