Ministerio de Traballo e Economía SocialGuia laboral. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

Guia laboral

GUÍA LABORAL
Ministerio de Traballo e Economía Social (NIPO: 117-21-001-7)
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (NIPO: 121-21-008-5)

O Ministerio de Traballo e Economía Social e o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións presentan a Guía Laboral, cuxo contido foi actualizado a 7 de abril de 2021.

Esta publicación, elaborada no marco da política de información e atención ao cidadán, parte da normativa reguladora dos distintos servizos e prestacións de ambos os Departamentos e oriéntase a satisfacer a demanda de información de institucións, profesionais e persoas en xeral interesadas nas materias da súa competencia, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos e o cumprimento das obrigacións sociais e laborais dos cidadáns.

Como novidades máis significativas nesta edición, ademais do Real Decreto 2/2020, de 12 de xaneiro, polo que se estruturan os departamentos ministeriais, dividindo en dous o antigo Ministerio de Traballo, Seguridade Social e Migracións, cabe sinalar, entre outras, as seguintes: Real Decreto 463/2020 de, 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que dá lugar a unha profusa publicación de normativa de urxencia de carácter conxuntural cunha incidencia máis que notable na actividade das empresas e nos traballadores, como o Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19; Real Decreto-lei 11/2020, de 21 de abril; Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril ou o Real Decreto-lei 2/2021, de 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego. Con carácter de permanencia no tempo débese sinalar o Real Decreto-lei 20/2020, de 29 de maio, polo que se establece o ingreso mínimo vital e o Real Decreto-lei 28/2020, de 22 de setembro, de traballo a distancia; o Real Decreto 901/2020, de 13 de outubro, de regula os plans de igualdade e o seu rexistro, o Real Decreto 902/2020, de igualdade retributiva entre mulleres e homes e, noutra orde, o Real Decreto 46/2021, de 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021. Debe sinalarse, tamén, o Real Decreto-lei 38/2020, de 29 de decembro, polo que se adoptan medidas de adaptación á situación de Estado terceiro do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte.

portada Guía 2021

Desde a publicación inicial en 1987 veuse editando anualmente, excepto en 2020 debido á pandemia, superando o millón douscentos mil exemplares, e na súa versión electrónica é a páxina máis visitada da web departamental, o que avala a súa consolidación como alicerce de información en materia traballo, Seguridade Social e migracións no conxunto de accións orientadas á transparencia e á atención dos cidadáns na Administración Xeral do Estado.

Como alternativa a esta edición electrónica, a adquisición da obra completa en papel pode realizarse a través das seguintes canles:

Madrid, 7 de abril de 2021.