Ministerio de Traballo e Economía SocialIgualdade de Xénero. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Igualdade de Xénero

Igualdade de Xénero

 • Axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e implantación de plans de igualdade, correspondentes ao ano 2017.
 • A Constitución Española de 1978, en su artículo 14, no seu artigo 14, proclama a igualdade ante a lei, establecendo a prohibición de calquera discriminación por razón de sexo.
 • Coa aprobación da Orde PRE/525/2005, de 7 de marzo, pola que se dá publicidade ao Acordo de Consello de Ministros de 4 de marzo de 2005 polo que se adoptan medidas para favorecer a igualdade entre mulleres e homes, establécense actuacións que contribúen a diminuír a desigualdade en todos os ámbitos da vida cotiá: emprego, empresa, conciliación da vida laboral e familiar, investigación, solidariedade, deporte, violencia de xénero, etc.
 • A Orde APU/526/2005, de 7 de marzo, pola que se dispón a publicación do Acordo de Consello de Ministros de 4 de marzo de 2005 polo que se aproba o Plan para a Igualdade de Xénero na Administración Xeral do Estado, establece un conxunto de medidas para eliminar os obstáculos existentes e garantir a igualdade real de oportunidades entre homes e mulleres no acceso e desempeño do servizo público.
 • A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, aposta por levar a cabo políticas activas que, de forma integral e coordinada, removan os obstáculos que impidan ou dificulten a igualdade de xénero na sociedade española.
  • En cumprimento do artigo 77 da citada Lei Orgánica 3/2007 en todos os Ministerios encoméndase a un dos seus órganos directivos o desenvolvemento das funcións relacionadas co principio de igualdade entre mulleres e homes no ámbito das materias da súa competencia.
 • Por acordo de Consello de Ministros de 27 de abril de 2007 determínanse os órganos directivos dos diferentes departamentos ministeriais que desenvolverán as funcións das Unidades de Igualdade previstas na citada Lei Orgánica 3/2007. No noso Departamento, encomendouse á Secretaría Xeral Técnica o desenvolvemento das devanditas funcións.
 • Por acordo de Consello de Ministros de 14 de decembro de 2007 apróbase o plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2008-2011. O Plan inspírase en dous principios: non discriminación e igualdade, e desenvolve catro principios reitores: a redefinición do modelo de cidadanía, o empoderamento das mulleres, a transversalidade da perspectiva de xénero e a innovación científica e tecnolóxica.
 • A resolución de 20 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o acordo do Consello de Ministros de 28 de xaneiro de 2011, polo que se aproba o I Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus Organismos Autónomos deu cumprimento ao articulo 64 da reiterada Lei Orgánica 3/2007 que establece que o Goberno aprobará, ao comezo de cada lexislatura, un Plan para a Igualdade entre mulleres e homes que establecerá os obxectivos a alcanzar en materia de promoción da igualdade de trato e oportunidades no emprego público, así como as estratexias ou medidas a adoptar para a súa consecución.
 • A resolución de 28 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba o acordo de 27 de xullo de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados a ela. O artigo 62 da Lei Orgánica 3/2007 establece que as Administracións públicas negociarán coa representación legal das traballadoras e traballadores, un protocolo de actuación que comprenderá entre outros principios o compromiso da Administración Xeral do Estado e dos organismos públicos vinculados ou dependentes dela de previr e non tolerar o acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

Igualdade de Xénero no Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Ligazóns de interese: