Ministerio de Traballo e Economía SocialAviso legal e política de privacidade. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Aviso legal e política de privacidade

Aviso legal e política de privacidade

AVISO LEGAL

O dominio en Internet mites.gob.es é de titularidade do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Este Ministerio infórmalle de que o acceso e uso da páxina web www.mites.gob.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que a través del pódense obter, están suxeitos a termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar a aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Ministerio resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no Portal.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo o Portal.

A información contida nesta Web procede de fontes públicas. O Ministerio non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas en www.mites.gob.es en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Ministerio ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Autorízase a reprodución total ou parcial dos contidos do Portal, sempre que se cite expresamente a súa orixe pública. O Ministerio declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto co Ministerio.

O Ministerio facilítalle o acceso a outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo das devanditos ligazóns é unicamente facilitarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. No entanto, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma.

AVISO POLÍTICA PRIVACIDADE

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización.

O Ministerio de Traballo e Economía Social utiliza cookies propias e de terceiros para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario, así como a recollida de estatísticas. Pode consultar máis información respecto diso na páxina da nosa Política de cookies.

A continuación informámoslle sobre a política de protección de datos do Ministerio de Traballo e Economía Social.

De acordo cos Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais) e 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos de carácter persoal, facilitados mediante os formularios ofrecidos nos portais do Ministerio de Traballo e Economía Social e as súas sedes electrónicas asociadas, serán tratados conforme á normativa vixente a cada Actividade de Tratamento cuxas características están recollidas de acordo ao artigo 30 do propio Regulamento no Rexistro de Actividades de Tratamento do Ministerio de Traballo e Economía Social. A relación actualizada das actividades de tratamento que o MITES leva a cabo atópase dispoñible no Inventario de Actividades de Tratamento, dispoñible a través das seguintes ligazóns:

Sede Electrónica dos Servizos Centrais do Ministerio e das Subsedes asociadas

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/OrganizacionYEmpleo/Registro-Tratamiento/

No inventario de actividades pode atopar información detallada sobre: o responsable de cada actividade de tratamento, a finalidade, lexitimación, conservación dos datos persoais, e sobre a posible cesión ou transferencia internacional de datos.

A lexitimación do tratamento pode estar baseada no cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, no cumprimento dunha obrigación legal, no consentimento das persoas interesadas, ou en calquera das outras causas taxadas no artigo 6 do Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais (RGPD). No caso de actividades de tratamento que traten datos de categorías especiais, a habilitación pode estar baseada en calquera das causas taxadas no artigo 9 do RGPD ou da Lei Orgánica 3/2018 (de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais). O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins establecidos para cada tratamento.

Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes, que só conterán os campos imprescindibles para a tramitación das prestacións ou servizos que se soliciten, e conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos, en base á lexislación vixente, respecto da prescrición de responsabilidades. Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o Ministerio de Traballo e Economía Social non será responsable da súa inexactitude se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

Pode exercitar os seus dereitos en protección de datos: acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación do tratamento, potabilidade, e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, cando procedan, a través de correo postal dirixido ao Ministerio de Traballo e Economía Social, no Paseo da Castelá, 63, 28071 Madrid ou a través do correo electrónico dpd@mites.gob.es. Informámoslle que pode efectuar, se entende que non se atenderon correctamente os seus dereitos e o desexa, unha Reclamación en materia de Protección de Datos utilizando el correo dpd@mites.gob.es o ou a través do formulario habilitado ao efecto pola AEPD:

Axencia Española de Protección de Datos - Sede electrónica - Presentación de reclamación.