Ministerio de Traballo e Economía SocialAccesibilidade. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

Accesibilidade

Declaración de Accesibilidade

O Ministerio de Traballo e Economía Social comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro).

A directiva Europea baséase na norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” e esta, á súa vez, é unha adaptación das Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG 2.1) do W3C.

A presente declaración de accesibilidade aplícase aos seguintes sitios web:

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co RD 1112/2018 de 7 de Setembro.

  Nalgunhas das páxinas poderían existir os seguintes criterios non cumpridos relacionados coa norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” e esta, á súa vez, é unha adaptación das Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG 2.1) (criterios especificados entre parénteses).

  • Baixo contraste entre texto e fondo [requisito número (9.1.4.3) contraste mínimo de EN 301549].
 2. Carga desproporcionada

  • Non aplica
 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  • Formatos de arquivo de ofimática publicados antes da entrada en vigor deste real decreto, 20 de setembro de 2018, a condición de que non sexan necesarios para tarefas administrativas activas, por exemplo un manual de axuda ou formulario para iniciar un procedemento.

  • Contido multimedia de base temporal pregrabado publicado antes da entrada en vigor deste real decreto.

  • Servizos de mapas e cartografía en liña, a condición de que a información esencial se proporcione de maneira accesible dixitalmente no caso de mapas destinados a fins de navegación.

  • Contidos de terceiros que non estean baixo o control do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 30/09/2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 30/09/2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.

 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.

 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Unidade de Calidade, Seguridade, Auditoría e Innovación da Subdirección Xeral de Tecnoloxía da Información e Comunicacións da Subsecretaria do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 pode iniciarse a través da seguinte ligazón

Contido opcional

 • Establécese como obxectivo alcanzar o cumprimento de todos os requisitos de nivel A e AA da WCAG 2.1 xunto a certos requisitos de nivel AAA considerados relevantes para a mellora da experiencia de uso do portal por parte do cidadán.