Ministerio de Traballo e Economía SocialPlan de Contratación do MEYSS 2015. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Plan de Contratación do MEYSS 2015

Plan de Contratación do MEYSS 2015

Mediante Orde comunicada da Ministra de Emprego e Seguridade Social de 10 de febreiro de 2015 foi aprobado o Plan de Contratación do Ministerio de Emprego e Seguridade Social para 2015.

 Aínda que existen outras experiencias de planificación e programación da contratación administrativa na Administración Xeral do Estado, este Plan de Contratación do MEYSS constitúe unha iniciativa pioneira e nova polo seu amplo alcance (pois inclúe á totalidade de órganos, organismos e entidades do MEYSS), pola presentación sistemática e anticipada de todos os contratos a celebrar nun ano e por reforzar a transparencia, a publicidade e a concorrencia da actividade contractual. 

O Plan inclúe os datos básicos dos contratos cuxa tramitación se vai a iniciar ou que serán prorrogados durante 2015 polo conxunto do MEYSS, incluídos os seus 3 organismos autónomos (Servizo Público de Emprego Estatal, Fondo de Garantía Salarial e Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo) e as entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social (Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Instituto Social da Mariña, Intervención Xeral da Seguridade Social, Xerencia de Informática da Seguridade Social e Servizo Xurídico da Seguridade Social), tanto nos servizos centrais como na rede periférica do Ministerio. 

Desde o inicio da lexislatura, o MEYSS desenvolveu un proceso de racionalización e simplificación da súa contratación administrativa. Este proceso enmárcase, en xeral, nas medidas de racionalización administrativa, simplificación e eliminación de duplicidades e trabas burocráticas que conforman o Informe para a reforma das Administracións Públicas (o Informe CORA) que foi elevado ao Consello de Ministros o 21 de xuño de 2013. Máis en particular, o proceso desenvolvido polo MEYSS entronca coas medidas de racionalización e centralización de contratos na Administración Xeral do Estado que están a ser promovidas polo Goberno, a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

 O proceso de racionalización e simplificación da contratación administrativa do MEYSS ten cinco obxectivos: 

 • Obter aforros de custos nos contratos do Departamento, tendo presente o contexto de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financeira e austeridade no gasto público.
 • Simplificar o número de órganos de contratación mediante a aposta polo desenvolvemento de prácticas de contratación centralizada e a paulatina configuración do MEYSS como un cliente único.
 • Mellorar a eficiencia e a eficacia da contratación no Departamento a través da utilización de procedementos de xestión da contratación máis uniformes.
 • Aumentar a calidade dos bens adquiridos e dos servizos e subministracións contratadas polo Departamento.
 • Incrementar a transparencia e a publicidade dos contratos realizados polo MEYSS, favorecendo un maior e mellor concorrencia na contratación. 

Para conseguir estes obxectivos, o MEYSS adoptou ata o momento diversas iniciativas: 

 • A aprobación da Orde ESS/249/2014, de 13 de febreiro, pola que se crean e regulan a Xunta de Contratación e a Mesa Única de Contratación do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. A diferenza do que sucede noutros Ministerios cunha organización administrativa complexa, o MEYSS nunca tivera unha Xunta de Contratación. Desde entón, o MEYSS conta cunha Xunta de Contratación que actúa como órgano colexiado de contratación de determinados bens, servizos e subministracións, aínda que o seu ámbito de actuación non inclúe os organismos autónomos nin as entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
 • A creación dun Grupo de planificación, seguimento e avaliación da contratación no MEYSS, ao que se refire a disposición adicional primeira da indicada Orde ESS/249/2014, de 13 de febreiro. Un Grupo cunha composición máis ampla, pois inclúe tamén ao tres organismos autónomos e ás entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, e con funcións de programación e avaliación da contratación do conxunto do Departamento.
 • A aprobación da Orde ESS/252/2014, de 13 de febreiro, pola que se delegan e apróbanse as delegacións do exercicio de competencias en materia de contratación nos órganos administrativos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Os órganos de contratación con competencias delegadas que existían no ámbito da Subsecretaria, que eran 96, quedaron reducidos a só 3: o Subsecretario, o Subdirector Xeral de Administración Financeira e o Oficial Maior.
 • A aprobación deste Plan de Contratación do MEYSS 2015. 

O Plan presenta de forma sistemática a totalidade dos contratos cuxa tramitación se vai a iniciar ou que serán prorrogados polo MEYSS durante 2015. Identifícanse, respecto de cada contrato, uns datos básicos: órgano de contratación; tipo de contrato; obxecto do contrato; procedemento de contratación; importe de licitación; duración do contrato; se é un contrato novo ou unha prórroga; e o trimestre estimado para o inicio da licitación. O Plan non ten efectos xurídicos, por non constituír o seu obxecto o establecemento de obrigacións para os órganos de contratación nin xerar dereitos a favor de terceiros. O Plan ten carácter programático e informativo.

En total, o Plan inclúe 4.655 contratos, por un importe de licitación próximo aos 298 millóns de euros, cuxos datos poden consultarse no documento que se insere a continuación.

En conclusión, a aprobación do Plan de Contratación do MEYSS 2015 fai explícita a vontade do Ministerio de Emprego e Seguridade Social de cumprir fielmente os principios establecidos legalmente que deben informar a contratación das Administracións Públicas, reforzando particularmente a súa publicidade e transparencia.

Xunto a iso, o Plan de Contratación do MEYSS 2015 pretende tamén dar cumprimento a un dos obxectivos estratéxicos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social para esta lexislatura: a consecución dunha maior eficacia e eficiencia na xestión pública e facer máis e mellores políticas laborais e de emprego, sociais e migratorias cuns orzamentos necesariamente máis austeros.

17 de febreiro de 2015