Ministerio de Traballo e Economía SocialCaixa de correos de Comunicacións Antifraude para Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR, para a loita contra o fraude, o conflito de intereses, a corrupción e o dobre financiamento en actuacións financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MMR). Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Caixa de correos de Comunicacións Antifraude para Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR, para a loita contra o fraude, o conflito de intereses, a corrupción e o dobre financiamento en actuacións financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MMR)

Caixa de correos de Comunicacións Antifraude para Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR, para a loita contra o fraude, o conflito de intereses, a corrupción e o dobre financiamento en actuacións financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MMR)

O “Plan de Medidas Antifraude do Ministerio de Traballo e Economía Social. Fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia” inclúe a creación dunha Caixa de correo de Denuncias que permita a calquera persoa interesada alertar ou formular a oportuna denuncia sobre posibles sospeitas de fraude, corrupción, conflito de intereses ou dobre financiamento que afecten os Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR xestionados polo Ministerio de Traballo e Economía Social ou calquera dos seus organismos autónomos dependentes.

Toda persoa interesada en comunicar feitos sospeitosos relacionados coas cuestións indicadas, que teñan vinculación co Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), poderá presentar unha comunicación formal mediante a presente Caixa de correos de Comunicacións Antifraude

O MITES analizará A información recibida para efectos de determinar o tratamento que se lle deba dar, realizando as verificacións e actuacións que xulgue necesarias.

Conceptos

Os conceptos de fraude, Corrupción, Conflito de Interese e Dobre Financiamento están contidos no número 1.5 do Plan de Medidas Antifraude do Ministerio de Traballo e Economía Social e pódese acceder á súa consulta na seguinte ligazón.

Comunicación formal

Para alertar dun posible caso de fraude, corrupción, conflito de interese ou dobre financiamento que afecte os Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR xestionados polo MITES, recoméndase o uso do seguinte formulario.

Acceso ao formulario para a comunicación de fraudes e irregularidades

Este é o medio idóneo e máis adecuado para presentar unha comunicación formal, ao ser unha canle segura de admisión das comunicacións.

Os aspectos fundamentais desta canle de comunicación atópanse contidos na Comunicación do Ministerio de Traballo e Economía Social de 07 de outubro de 2022

Proporciónase un correo electrónico para consultar dúbidas sobre como realizar comunicacións formais a través da Caixa de correos Antifraude do MITES que teñan vinculación con Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR. A dirección de correo é a seguinte: Antifraude.MRR@mites.gob.es

Contido da comunicación

A comunicación deberá cumprir, como mínimo, os seguintes requisitos:

 • Unha descrición dos feitos da forma máis concreta e detallada posible, identificando, sempre que sexa posible:
  • as persoas que participaron nos mesmos;
  • os negocios, convocatorias, instrumentos ou expedientes afectados pola presunta irregularidade ou fraude;
  • a data certa ou aproximada na que tiveron lugar os feitos;
  • a súa vinculación cos Fondos da Unión Europea Next Generation-MRR, así como o instrumento financeiro afectado;
  • o órgano ou entidade que xestionou as axudas;
  • os órganos ou entidades aos que, adicionalmente e no seu caso, se remitiu a información.
 • Documentación ou calquera elemento de proba que facilite a verificación dos feitos comunicados e a realización das actuacións que correspondan en relación con eles.
 • Identificación da persoa informante que remite a información e documentación xustificativa (número de NIF, nome e apelidos, dirección de correo electrónico ou, de non ter, dirección postal).

As comunicacións que non cumpran con este tres requisitos poderán non ser tidas en conta.

Non se lle dará curso á información recibida cando esta estea manifestamente infundada ou cando a escaseza da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falta de elementos de proba subministrados non lle permitan ao MITES realizar unha verificación razoable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados.

Unha vez recibida a comunicación, o MITES procederá á análise do seu contido e á comprobación da súa verosimilitude, apoiándose nas unidades que poidan colaborar nestas tarefas, en particular na Inspección Xeral de Servizos.

Identificación do/da informante

A persoa informante debe facilitar voluntariamente a súa identidade ao presentar a súa comunicación formal para que sexa tida en conta, de conformidade co artigo 62.2 da Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

No caso de comunicacións anónimas, estas poderán ser investigadas de oficio por parte da Administración seguindo o disposto na Sentenza N.º 318/2013 da Sala do Penal do TS do 11 abril.

Confidencialidade

Agás cando a persoa que comunique a información solicite expresamente o contrario, o MITES gardará total confidencialidade respecto da súa identidade, de forma que non será revelada a persoa ningunha.

Para devandito fin, en todas as comunicacións, actuacións de verificación ou solicitudes de documentación levadas a cabo polo MITES, omitiranse os datos relativos á identidade da persoa que remitiu a información, así como calquera outro dato que puidese conducir total ou parcialmente á súa identificación.

Por último, para favorecer a colaboración do persoal previranse as represalias contra as persoas alertadoras de presuntas irregularidades, ao tempo que se darán respostas áxiles e contundentes para frear as denuncias falsas ou con fins alleos á integridade pública.

Non condición de interesado

A remisión de información a través desta canle de comunicación non lle atribúe á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que se poidan derivar da información proporcionada, nin lle outorga dereito a ser informado do seu resultado, nin o lexitima para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados das devanditas actuacións.

Canle alternativa de comunicacións

Alternativamente, cabe destacar a existencia dunha canle externa ao MITES para denunciar un suposto caso de fraude, corrupción, conflito de intereses ou dobre financiamento. Trátase da Canle oficial de Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten aos fondos europeos do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, que está dirixida a terceiros, NON ás administracións ou entidades públicas encargadas da xestión e control das axudas financiadas con fondos europeos. Pódese acceder a través da seguinte ligazón.

Ofrécese un correo electrónico para consultar dúbidas sobre como presentar comunicacións a través desta canle: consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es