Ministerio de Traballo e Economía SocialServizo do fogar familiar. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Servizo do fogar familiar

Servizo do fogar familiar

Novidades no ámbito do sistema especial para empregados de fogar

Como consecuencia da aprobación do Real Decreto-lei 29/2012, de 28 de decembro, de mellora de xestión e protección social no Sistema Especial para Empregados de Fogar e outras medidas de carácter económico e social (BOE de 31 de decembro de 2012), introducíronse unha serie de modificacións na configuración xurídica do Sistema Especial para Empregados de Fogar. Por outra banda, o Real Decreto-lei 28/2018, de 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego variou as bases e o tipo de cotización por continxencias comúns e a súa distribución entre empregador e empregado así como o tipo de cotización por continxencias profesionais a cargo exclusivo do empregador.

Afiliación, alta e baixa na Seguridade Social:

Desde o 1 de abril de 2013, os traballadores incluídos no Sistema Especial para Empregados de Fogar establecido no Réxime Xeral da Seguridade Social que presten os seus servizos durante menos de 60 horas mensuais por empregador deberán formular directamente a súa afiliación, altas, baixas e variacións de datos cando así o acorden con tales empregadores. En todo caso, as solicitudes de alta, baixa e variacións de datos presentadas polos empregados de fogar deberán ir asinadas polos seus empregadores.

Cotizacións á Seguridade Social:

Durante o ano 2021, as bases de cotización por continxencias comúns e profesionais determinaranse con arranxo á seguinte escala, en función da retribución percibida polos empregados de fogar:

Tramos, retribucións mensuais e bases de cotización
Tramo retribucións mensuais e bases de cotización incrementada coa proporción de pagas extraordinarias €/mes Basee de cotización €/mes Máximo horas traballadas
Ata 240,00 206,00 34
Desde 240,01 ata 375,00 340,00 53
Desde 375,01 ata 510,00 474,00 72
Desde 510,01 ata 645,00 608,00 92
Desde 645,01 ata 780,00 743,00 111
Desde 780,01 ata 914,00 877,00 130
Desde 914,01 ata 1.050,00 1.050,00 160
Desde 1.050,01 ata 1.144,00 1.097,00 160
Desde 1.144,01 ata 1.294,00 1.232,00 160
10º Desde 1.294,01 Retribución mensual 160

No ano 2021, o tipo de cotización por continxencias comúns será o 28,30%, sendo o 23,60% a cargo do empregador e o 4,70% a cargo do empregado.

Para a cotización por continxencias profesionais aplicarase o 1,50%, a cargo exclusivo do empregador.

Con efectos desde o 1 de abril de 2013, o empregado de fogar que preste os seus servizos durante menos de 60 horas mensuais por empregador, e que acordase con este último a asunción das obrigacións en materia de encadramento no Sistema Especial para Empregados de Fogar, será o suxeito responsable da obrigación de cotizar. Deberá, por tanto, ingresar a achega propia e a correspondente ao empregador (ou, no seu caso, empregadores) co que manteña tal acordo, por continxencias comúns e profesionais.

Máis información