Ministeri de Treball i Economia SocialEls contractes de treball. Ministeri de Treball i Economia Social

Els contractes de treball

 • Formalització i característiques del contracte de treball
 • Els contractes de treball: modalitats i incentius
 • Modalitats de contracte de treball:
  • Contracte indefinit
  • Clàusules específiques i incentius a la contractació indefinida:
   • Incentiu a la contractació de treballadors indefinits ("mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social")
   • Clàusules específiques i incentius a la contractació indefinida de "suport als emprenedors"
   • Incentius a la contractació indefinida de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
   • Incentius a la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms
   • Incentius a la contractació indefinida per a nous projectes d'emprenedoria jove
   • Incentius a la contractació indefinida per a treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació
   • Incentius a la contractació indefinida de persones amb discapacitat
   • Incentius a la contractació indefinida de persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació
   • Incentius a la contractació indefinida de persones amb discapacitat procedents d'enclavaments laborals
   • Clàusules específiques del contracte indefinit per a treballadors en situació d'exclusió social
   •  Incentius a la contractació indefinida per a treballadors en situació d'exclusió social per empreses d'inserció
   • Incentius a la contractació indefinida per a treballadors que tinguin acreditada per l'administració competent la condició de víctima de gènere, domèstica o víctima del terrorisme
   • Clàusules específiques i incentius a la contractació de fixos discontinus
   • Incentius a la contractació indefinida per a treballadors procedents d'una ETT amb contracte de primera feina jove, amb contracte per a la formació i l'aprenentatge o amb contracte en pràctiques
   • Incentius per conversió de contracte en pràctiques i temporal per al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat en contracte indefinit
   • Incentius per conversió de contracte en pràctiques, de relleu, de substitució per anticipació de l'edat de jubilació i eventual primera ocupació en contracte indefinit
  • Contractes temporals
   • Contracte temporal per obra o servei determinat
    • Clàusules específiques de la contractació temporal per a la realització d'un projecte específic de recerca científica i tècnica
   • Contracte temporal per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes (eventual)
    • Clàusules específiques i incentius del "contracte primera ocupació jove"
   • Contracte temporal per substituir treballadors amb dret a reserva del lloc de treball (interinitat)
    • Incentius als contractes d'interinitat
     • Incentius per a la substitució de treballadors que es troben en situació d'excedència per cura de familiars, amb reducció de quotes a la Seguretat Social
     • Incentius per a la substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació
     • Incentius per a la substitució de treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat
     • Incentius per a la substitució de baixes per incapacitat temporal de persones amb discapacitat
     • Incentius per a la substitució de treballadors víctimes de violència de gènere
   • Altres incentius a la contractació temporal
    • Incentius a la contractació temporal de treballadors en situació d'exclusió social
    • Incentius a la contractació de treballadors que tinguin acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència de gènere, domèstica o víctima del terrorisme
    • Incentius i clàusules específiques a la contractació temporal per a treballadors en situació d'exclusió social per empreses d'inserció
    • Incentius i clàusules específiques a la contractació temporal de foment d'ocupació per a treballadors en situació d'exclusió social en empreses d'inserció
    • Incentius i clàusules específiques a la contractació temporal per a treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació
    • Clàusules específiques del contracte temporal de treballs d'interès social/foment d'ocupació agrària. Col·laboració amb òrgans de l'Administració General de l'Estat, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre i corporacions locals
    • Incentius i clàusules específiques de la contractació temporal de persones amb discapacitat
    • Incentius a la contractació temporal de persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació
    • Incentius i clàusules específiques de la contractació de personal investigador predoctoral en formació
  • Contracte per a la formació i l'aprenentatge
   • Incentius i clàusules específiques del contracte per a la formació i l'aprenentatge celebrat per empreses de treball temporal (ETT)
   • Incentius i clàusules específiques del contracte per a la formació i l'aprenentatge en programes d'ocupació i formació
   • Incentius i clàusules específiques del contracte per a la formació i aprenentatge celebrat amb persones amb discapacitat
  • Contracte en pràctiques
   • Clàusules específiques del contracte temporal d'accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació
   • Clàusules específiques del contracte temporal per a personal investigador en formació
   • Incentius als contractes en pràctiques:
    • Incentius del contracte en pràctiques celebrat per empreses de treball temporal (ETT)
    • Clàusules específiques del contracte en pràctiques per a persones amb discapacitat
 • Altres formes de prestació del treball assalariat
  • Contracte a temps parcial
   • Contracte de relleu
    • Clàusules específiques de la jubilació parcial
   • Clàusules específiques i incentius de la contractació a temps parcial amb vinculació formativa
  • Treball en comú i contracte de grup
  • Treball a distància
 • Normativa bàsica de contractes de treball