Ministeri de Treball i Economia SocialImmobles per alienació del Patrimoni Sindical Acumulat. Ministeri de Treball i Economia Social

Immobles per alienació del Patrimoni Sindical Acumulat

El Ministeri de Treball i Economia Social és titular d'una sèrie d'immobles distribuïts per tot el territori nacional, que compten amb l'informe favorable de la Comissió Consultiva de Patrimoni Sindical Acumulat per a la seva alienació, mitjançant venda o permuta, a les finalitats de la Llei 4/1986, de 8 de gener, de cessió de béns del patrimoni sindical acumulat.

Per procedir a la seva alienació, el Ministeri de Treball i Economia Social ha de complir el que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques..

Els procediments iniciats d'alienació s’actualitzen a Operacions en Marxa

Si vol realitzar alguna proposta o sol·licitar informació pot escriure a oficialiamayor@mites.gob.es

Immobles amb aprovació d'alienació