Ministeri de Treball i Economia SocialPatrimoni Sindical Acumulat . Ministeri de Treball i Economia Social

Patrimoni Sindical Acumulat (P.S.A.)

El Patrimoni Sindical Acumulat està integrat per immobles, la titularitat dels quals correspon a l'Administració General de l'Estat i que, d'acord amb el que disposa la Llei 4/1986, de 8 de gener, de Cessió de Béns del Patrimoni Sindical Acumulat, se cedeixen a ús a les organitzacions sindicals i empresarials perquè puguin desenvolupar les funcions que els reconeix l'ordenament jurídic.

La gestió del règim de cessions en ús als sindicats i associacions empresarials del patrimoni sindical acumulat així com la gestió del patrimoni sindical històric sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans superiors i directius del ministeri correspon a la Sotssecretaria de Treball i Economia Social, mitjançant Oficialia Major.

Entre els actes de gestió d'aquest patrimoni s'inclouen les operacions de compra i venda, així com de permutes d'immobles a tot el territori nacional de les quals s'oferirà informació a través d'aquesta pàgina web.