Ministeri de Treball i Economia SocialPla estratègic de subvencions 2013-2015. Ministeri de Treball i Economia Social

Pla estratègic de subvencions 2013-2015

El 23 d’abril de 2023, es va dictar l’Ordre de la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social per la qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2013-2015 del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Es tracta del primer Pla Estratègic de Subvencions per un Ministeri des de l'aprovació de la Llei General de Subvencions en 2003.

Segons aquesta llei, els plans estratègics de subvencions han de recollir el conjunt de subvencions públiques atorgades i gestionades per les Administracions Públiques, els objectius socials o d’utilitat pública que es pretén fomentar amb aquestes subvencions i les seves fonts de finançament.

El PES del MEYSS (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social) inclou la totalitat de les subvencions públiques gestionades pel Ministeri i relacionades amb la política d’ocupació i la política d'immigració i emigració. Dins aquestes subvencions destaquen les destinades a afavorir les oportunitats d’ocupació de les persones desocupades mitjançant polítiques actives d’ocupació i formació, les dirigides al foment de l’emprenedoria i de l'economia social, així com les que persegueixen la integració social al nostre país, dels immigrants i l'assistència als espanyols residents a l'exterior.

Després de la seva actualització en 2014 i 2015, el PES inclou 59 línies de subvencions amb un pressupost superior als 3.300 milions d’euros als Pressupostos Generals de l’Estat 2015. 28 subvencions són gestionades per la Secretaria de l’Estat d’Ocupació, 27 són gestionades per la Secretaria General d’Immigració i Emigració, 1 és gestionada per la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social i 3 són gestionades per la Sotssecretaria.

Juntament amb aquestes 59 subvencions públiques, l'activitat prestacional i de transferència de rendes cap als ciutadans desenvolupada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, es completa amb la gestió de dos dels pilars sobre els quals s'assenta l'Estat de Benestar i que suposen un volum de despesa d’uns 150.000 milions d’euros anualment: el sistema de Seguretat Social i el sistema de protecció per desocupació. Les pensions de la Seguretat Social, les prestacions per desocupació i les prestacions del Fons de Garantia Salarial no tenen la consideració legal de subvencions públiques per tenir un fonament constitucional propi o una legislació específica.

Com a elements més destacats del PES del MEYSS (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social) es poden assenyalar els següents:

  • L’esforç d’ordenació, racionalització i simplificació de les subvencions actualment existents. De fet, mitjançant la seva reorientació, supressió o refosa, el nombre de línies de subvenció s'ha reduït de 108, que existien el 2012, a 59 l'exercici 2015.

D’una banda, aquesta reducció del número de subvencions permet una millor i més clara definició dels objectius socials que es pretenen assolir amb les mateixes i, d’altra banda, millorar i fer més uniformes i per tant més senzills per als ciutadans els procediments de gestió.

  • La introducció d’un major grau de concurrència a l’atorgament de les subvencions, el que permet la comparació de les sol·licituds presentades i la concessió de la subvenció a aquelles sol·licituds més adequades segons criteris objectius per aconseguir els objectius socials que es pretenen.
  • L’aposta decidida per la publicitat i la transparència en la gestió de les subvencions gestionades pel MEYSS (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social), com es constata amb l’aprovació d’aquest Pla Estratègic i la seva difusió mitjançant la pàgina web del Ministeri.

Tot això permetrà un major, un millor i un coneixement previ de les diferents subvencions públiques existents en l'àmbit de les polítiques d'ocupació, d'immigració i d'emigració per part dels seus potencials beneficiaris.

  • L’aplicació de nous instruments per realitzar el seguiment i l'avaluació de les subvencions gestionades pel MEYSS (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social), el qual permetrà valorar de forma més adequada si aquestes subvencions són eficaces i eficients per aconseguir els diferents objectius socials que es pretenen amb la seva concessió i que justifiquen el seu finançament amb càrrec als pressupostos públics.

S'insereixen a continuació els textos del Pla Estratègic de Subvencions 2013-2015 del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, aprovat mitjançant Ordre de 23 d'abril del 2013, l'Informe sobre la seva aplicació el 2013 i la seva Actualització per a l'exercici 2014; l'Informe sobre la seva aplicació el 2014 i la seva Actualització per a l'exercici 2015, així com l'Informe final del PES 2013-2015 i l'Annex.

En conclusió, l'aprovació i l'aplicació del PES 2013-2015 fa explícita la voluntat del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social de complir fidelment els principis legalment establerts que han d'informar la gestió de les subvencions públiques.