Ministeri de Treball i Economia SocialServei de la llar familiar. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Servei de la llar familiar

Servei de la llar familiar

Novetats en l'àmbit de sistema especial per a empleats de la llar

Com a conseqüència de l'aprovació del Reial Decret-llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de la llar i altres mesures de caràcter econòmic i social (BOE de 31 de desembre de 2012 ), es van introduir una sèrie de modificacions en la configuració jurídica del Sistema Especial per a Empleats de la Llar. D'altra banda, el Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació ha variat les bases i el tipus de cotització per contingències comunes i la seva distribució entre ocupador i empleat, així com el tipus de cotització per contingències professionals a càrrec exclusiu de l'ocupador.

Afiliació, alta i baixa a la Seguretat Social:

Des de l'1 d'abril de 2013, els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho decideixin amb tals ocupadors. En tot cas, les sol·licituds d'alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats de la llar hauran d'anar signades pels seus ocupadors.

Cotitzacions a la Seguretat Social:

Amb efectes des del dia 1 de setembre de 2021, les bases de cotització per les contingències comunes i professionals es determinaran segons la següent escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar. :

Trams, retribucions mensuals i bases de cotització
Trams Retribucions mensuals incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries €/mes Base de cotització €/mes Màxim hores treballades
Fins 259,00 222,00
Des de 259,01 fins 403,00 365,00
Des de 403,01 fins 548,00 509,00
Des de 548,01 fins 692,00 653,00
Des de 692,01 fins 838,00 798,00
Des de 838,01 fins 981,00 941,00
Des de 981,01 fins 1.125,90 1.125,90
Des de 1.125,91 fins 1.228,00 1.177,00
Des de 1.228,01 fins 1.388,00 1.322,00
10º Des de 1.388,01 Retribució mensual

L'any 2021, el tipus de cotització per contingències comunes serà el 28,30%, sent el 23,60% a càrrec de l'ocupador i el 4,70% a càrrec de l'empleat.

Per a la cotització per contingències professionals s'aplicarà el 1,50 %, a càrrec exclusiu de l'ocupador.

Amb efectes des de l'1 d'abril de 2013, l'empleat de la llar que presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, i que hagués acordat amb aquest últim l'assumpció de les obligacions en matèria d'enquadrament en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, serà el subjecte responsable de l'obligació de cotitzar. Haurà, per tant, d'ingressar l'aportació pròpia i la corresponent a l'ocupador (o, si escau, ocupadors) amb el qual mantingui tal acord, per contingències comunes i professionals.

La base de cotització mensual que s’ha d’aplicar per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a efectes de determinar la quota que s’ha d'ingressar, en funció de les dades de les quals disposi aquesta, no podrà ser inferior a les esmentades a continuació:

En els casos de contractes a temps complet, o quan les hores de treball siguin 160 mensuals o 40 setmanals, la base de cotització no podrà ser inferior a la prevista  en el tram en el que es trobi inclosa la retribució equivalent al salari mínim interprofessional mensual vigent, incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries que li pertoquin a l'empleat.

En els supòsits de contractes a temps parcial, o quan les hores de treball siguin inferiors a 160 hores mensuals, o 40 setmanals, i la retribució pactada sigui mensual, la base de cotització no podrà ser inferior a la prevista en el tram en el que es trobi inclosa la retribució equivalent al salari mínim interprofessional mensual vigent, incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries en proporció a la jornada pactada en el contracte.

En els supòsits de contractes a temps parcial, en els casos dels empleats de la llar que treballin per hores en règim extern, havent-se pactat una retribució per hores que inclogui tots els conceptes retributius, la base de cotització no podrà ser inferior a la prevista per al tram en el qual sigui inclosa la retribució que resulti de multiplicar el salari mínim per hora vigent amb el número d’hores mensuals de treball.

En cas que no consti a la Tresoreria General de la Seguretat Social que la retribució pactada sigui mensual o per hores, es considerarà als efectes establerts en aquest apartat, que la retribució pactada és mensual, sense perjudici de que els ocupadors puguin provar, mitjançant qualsevol medi admès en el seu dret, que la retribució ha estat pactada per hores.

Més informació