Ministerio de Traballo e Economía SocialOs contratos de traballo. Modalidades e incentivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Os contratos de traballo. Modalidades e incentivos

 • Formalización e características do contrato de traballo
 • Os Contratos de traballo: modalidades e incentivos
 • Modalidades de contrato de traballo:
  • Contrato indefinido
  • Cláusulas específicas e incentivos á contratación indefinida:
   • Incentivo á contratación de traballadores indefinidos (!mínimo exento na cotización empresarial por continxencias comúns á Seguridade Social")
   • Cláusulas específicas e incentivos á contratación indefinida de "apoio aos emprendedores"
   • Incentivos á contratación indefinida de persoas beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
   • Incentivos á contratación indefinida dun mozo por microempresas e empresarios autónomos
   • Incentivos á contratación indefinida para novos proxectos de emprendimiento novo
   • Incentivos á contratación indefinida para traballadores maiores de cincuenta e dous anos beneficiarios dos subsidios por desemprego
   • Incentivos á contratación indefinida de persoas con discapacidade
   • Incentivos á contratación indefinida de persoas con discapacidade en centros especiais de emprego
   • Incentivos á contratación indefinida de persoas con discapacidade procedentes de enclaves laborais
   • Cláusulas específicas do contrato indefinido para traballadores en situación de exclusión social
   •  Incentivos á contratación indefinida para traballadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
   • Incentivos á contratación indefinida para traballadores que teñan acreditada pola administración competente a condición de vítima de xénero, doméstica ou vítima do terrorismo
   • Cláusulas específicas e incentivos á contratación de fixos-descontinuos
   • Incentivos á contratación indefinida para traballadores procedentes dunha ETT con contrato de primeiro emprego novo, con contrato para a formación e a aprendizaxe ou con contrato en prácticas
   • Incentivos por conversión de contrato en prácticas e temporal para o fomento do emprego de persoas con discapacidade en contrato indefinido
   • Incentivos por conversión de contrato en prácticas, de substitución, de substitución por anticipación da idade de xubilación e eventual primeiro emprego en contrato indefinido
  • Contratos Temporais
   • Contrato temporal por obra ou servizo determinado
    • Cláusulas específicas da contratación temporal para a realización dun proxecto específico de investigación científica e técnica
   • Contrato temporal por circunstancias do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos (eventual)
    • Cláusulas específicas e incentivos do "contrato primeiro emprego novo"
   • Contrato temporal para substituír a traballadores con dereito a reserva do posto de traballo (interinidade)
    • Incentivos aos contratos de interinidade
     • Incentivos para a sustitución de traballadores que se atopan en situación de excedencia por coidado de familiares, con reducción de cotas á Seguridade Social
     • Incentivos para a substitución de traballadores en formación por traballadores beneficiarios de prestacións por desemprego
     • Incentivos para a substitución de traballadores durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural ou suspensión por paternidade
     • Incentivos para a substitución de baixas por incapacidade temporal de persoas con discapacidade
     • Incentivos para a substitución de traballadores vítimas de violencia de xénero
   • Outros incentivos á contratación temporal
    • Incentivos á contratación temporal de traballadores en situación de exclusión social
    • Incentivos á contratación de traballadores que teñan acreditada pola administración competente a condición de vítima de violencia de xénero, doméstica ou vítima do terrorismo
    • Incentivos e cláusulas específicas á contratación temporal para traballadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
    • Incentivos e cláusulas específicas á contratación temporal de fomento de emprego para traballadores en situación de exclusión social en empresas de inserción
    • Incentivos e cláusulas específicas á contratación temporal para traballadores maiores de cincuenta e dous anos beneficiarios dos subsidios por desemprego
    • Cláusulas específicas do contrato temporal de traballos de interese social/fomento de emprego agrario. Colaboración con órganos da Administración Xeral do Estado, organismos autónomos e entidades sen ánimo de lucro e corporacións locais
    • Incentivos e cláusulas específicas da contratación temporal de persoas con discapacidade
    • Incentivos á contratación temporal de persoas con discapacidade en centros especiais de emprego
    • Incentivos e cláusulas específicas da contratación de persoal investigador predoctoral en formación
  • Contrato para a formación e a aprendizaxe
   • Incentivos e cláusulas específicas do contrato para a formación e a aprendizaxe celebrada por empresas de traballo temporal (ETT)
   • Incentivos e cláusulas específicas do contrato para a formación e a aprendizaxe en programas de emprego e formación
   • Incentivos e cláusulas específicas do contrato para a formación e a aprendizaxe celebrada con persoas con discapacidade
  • Contrato en Prácticas
   • Cláusulas específicas do contrato temporal de acceso ao sistema español de ciencia, tecnología e innovación
   • Cláusulas específicas do contrato temporal para persoal investigador en formación
   • Incentivos aos contratos en prácticas:
    • Incentivos do contrato en prácticas celebrado por empresas de traballo temporal(ETT)
    • Cláusulas específicas do contrato en prácticas para persoas con discapacidade
 • Outras formas de prestación do traballo asalariado
  • Contrato a tempo parcial
   • Contrato de substitución
    • Cláusulas específicas da jubilación parcial
   • Cláusulas específicas e incentivos da contratación a tempo parcial con vinculación formativa
  • Traballo en común e contrato de grupo
  • Traballo a distancia
 • Normativa básica de contratos de traballo