Ministerio de Traballo e Economía SocialPatrimonio Sindical Acumulado (P.S.A.). Ministerio de Traballo e Economía Social

Patrimonio Sindical Acumulado (P.S.A.)

O Patrimonio Sindical Acumulado está integrado por inmobles, cuxa titularidade corresponde á Administración Xeral do Estado e que, de acordo co disposto na Lei 4/1986, do 8 de xaneiro, de Cesión de Bens do Patrimonio Sindical Acumulado, cédense en uso ás organizacións sindicais e empresariais para que poidan desenvolver as funcións que lles recoñece o ordenamento xurídico

A xestión do réxime de cesións en uso aos sindicatos e asociacións empresariais do patrimonio sindical acumulado así como a xestión do patrimonio sindical histórico sen prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos superiores e directivos do ministerio corresponde á Subsecretaría de Traballo e Economía Social, a través da Oficialía Maior.

Entre os actos de xestión deste patrimonio inclúense as operacións de compra e venda, así como de permutas de inmobles en todo o territorio nacional, das cales se ofrecerá información a través desta páxina web.