Ministerio de Traballo e Economía SocialNatureza da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Natureza da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

A Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) é un órgano colexiado, tripartito, no que está representada a Administración Xeral do Estado e as organizacións sindicais e asociacións empresariais máis representativas, tendo unha actuación autónoma nas súas funcións, aínda que, dende o punto de vista orgánico, está adscrita á Dirección Xeral de Traballo, do Ministerio de Traballo e Economía Social, de acordo co Real Decreto 499/2020, de 28 de abril (BOE de 1 de maio de 2020), polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Traballo e Economía Social, e se modifica o Real Decreto 1052/2015, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura das Consellerías de Emprego e Seguridade Social no exterior e se rexe a súa organización, funcións e provisión de postos de traballo

A CCNCC pode funcionar en Pleno e en Comisión Permanente. De maneira ordinaria a Comisión funciona en Comisión Permanente, aínda que, a propia Comisión Permanente pode reservar ao Pleno a aprobación de determinados ditames, informes e decisións.

O Pleno está integrado polo Presidente e todos os vogais que representan á Administración Xeral do Estado e ás organizacións empresariais e sindicais máis representativas, así como polo seu Secretario. O Presidente actual, D. Jesús Cruz Villalón, foi designado pola Ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social (BOE do 20 de novembro de 2018), previa consulta ás organizacións empresariais e sindicais máis representativas, entre profesionais de recoñecido prestixio no campo das relacións laborais.

A composición tripartita desta Comisión tradúcese na integración na mesma de seis representantes da Administración Xeral do Estado, seis das organizacións sindicais máis representativas e seis das asociacións empresariais máis representativas. Por cada grupo de representación desígnase igual número de vogais suplentes para substituír aos vogais titulares nos supostos de vacante, enfermidade ou ausencia. Como Secretario/a da Comisión actúa un/unha funcionario/a adscrito/a aos seus servizos administrativos.

A Comisión Permanente está integrada polo/a Presidente da Comisión e por dous vogais de cada un do tres grupos que a constitúen, así como polo seu Secretario ou pola súa Secretaria. A designación dos membros da Comisión corresponde ao Pleno da mesma, a proposta vinculante de cada un dos grupos de representación. A súa composición responde ao acordado neste sentido na reunión do Pleno 151, celebrada o día 14 de outubro de 2012, así como na reunión do Pleno 163, celebrada o día 7 de outubro de 2014.


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: secretaria.ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0041805

Volver