Ministerio de Traballo e Economía SocialFuncionamento da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Funcionamento da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

Funcións

A Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos desenvolve as seguintes funcións:

  1. Funcións consultivas en orde á formulación e determinación do ámbito funcional dos convenios colectivos, así como emisión do preceptivo informe nos procedementos de extensión dun convenio colectivo establecidos no artigo 92.2 do Estatuto dos Traballadores (as funcións consultivas desta Comisión están regulamentadas no Capítulo III do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro, polo que se rexe a Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos).
  2. Observatorio da negociación colectiva, que engloba a información, o estudo, a documentación e a difusión da mesma (esta función atópase regulamentada no Capítulo IV do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro).
  3. Funcións decisorias sobre a solución de discrepancias xurdidas por falta de acordo nos procedementos de inaplicación das condicións de traballo previstas no convenio colectivo de aplicación nos supostos establecidos no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores (esta función regúlase no Capítulo V do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro)

Actuacións e acordos

A Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos funciona en Pleno e en Comisión Permanente, aínda que de maneira ordinaria a Comisión funcionará en Comisión Permanente para a aprobación dos ditames, informes e decisións aos que se refire o apartado 3, parágrafos a), b), d) e f) do artigo 10 do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro, polo que se rexe a CCNCC, salvo que por decisión maioritaria da propia Comisión Permanente se acorde reservar o seu coñecemento ao Pleno.

O Pleno estará integrado polo/a Presidente e todos os vogais que representan á Administración Xeral do Estado e ás organizacións empresariais e sindicais máis representativas, así como polo seu Secretario ou pola súa Secretaria. O Pleno reunirase en sesión ordinaria polo menos unha vez cada seis meses, previa correspondente convocatoria, sen prexuízo de que se poidan celebrar sesións extraordinarias, cando pola urxencia dos temas a tratar así o decida o/a Presidente, a iniciativa propia ou a petición maioritaria de calquera das representacións que o compoñen.

A Comisión Permanente está integrada polo/a Presidente da Comisión e por dous vogais de cada un do tres grupos que a constitúen, así como polo seu Secretario ou pola súa Secretaria. Reunirase en sesión ordinaria cada dous meses e en sesión extraordinaria, tantas veces como sexa necesario, cando pola urxencia dos temas a tratar así o decida o/a Presidente, a iniciativa propia ou a petición maioritaria de calquera das representacións que a compoñen.

Os acordos adóptanse, preferentemente, por consenso entre o/a Presidente e os representantes da Administración Xeral do Estado e dos interlocutores sociais De non ser iso posible, os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos asistentes, salvo nos supostos previstos no os artigos 12.2, 16 e 23.2 do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro, nos que será necesaria a maioría absoluta dos membros da Comisión Permanente ou, no seu caso, do Pleno.

Os ditames, informes e decisións da Comisión entenderanse sempre sen prexuízo das atribucións que lle corresponden á autoridade laboral e á xurisdición competente nos termos establecidos polas leis, así como das previsións contempladas nos sistemas de solución autónoma de conflitos fixados pola negociación colectiva.


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0041805