Ministeri de Treball i Economia SocialPla estratègic de subvencions 2020-2022. Ministeri de Treball i Economia Social

Pla estratègic de subvencions 2020-2022

El Pla Estratègic de Subvencions (PES) 2020-2022, va ser aprovat per Ordre de la Ministra de Treball i Economia Social de 30 de juny del 2020.

Es tracta del tercer Pla estratègic després de l'entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Els dos primers plans van ser aprovats per als períodes 2013-2015 i 2017-2019.

El PES 2020-2022 del Ministeri de Treball i Economia Social (d'ara endavant MITES) abasta el conjunt de les subvencions públiques gestionades pel Ministeri en els diferents àmbits d'actuació, concretament: les relacions laborals, l'ocupació i l'economia social. Ofereix una visió de conjunt i integrada de l’activitat subvencional del Departament.

El vigent Pla estratègic, per al període 2020-2022, respon als criteris orientadors següents:

  • Configuració de les subvencions com a instrument de la planificació de les polítiques de despesa social que són competència del MITES.
  • Millora en els procediments de gestió de les subvencions del Departament mitjançant la seva ordenació, simplificació, informació i adequació pressupostària.
  • Perfeccionament de les actuacions de seguiment i avaluació aplicable a les subvencions.

Els objectius del PES 2020-2022, determinats per l'estructura del Departament ministerial, així com per les competències i les polítiques públiques que desenvolupa, són:

  • La millora en la qualitat de l’ocupació mitjançant la formació i l’orientació als treballadors, tant ocupats com desocupats, en coordinació amb altres administracions públiques.
  • La millora en l'ocupabilitat i la reducció de la desocupació, amb una atenció especial als joves, aturats de llarga durada i persones amb discapacitat, i a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  • Suport a treballadors afectats per processos de reestructuració.
  • El foment del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses.
  • La millora en les relacions laborals a través del suport al funcionament normal dels interlocutors socials.

El PES 2020-2022 del MITES incloïa 27 línies de subvencions, de les quals 25 estaven gestionades per la Secretaria d'Estat d'Ocupació i 2 estaven gestionades per la Sotssecretaria.

S'adjunta a continuació l'Ordre de la ministra de 30 de juliol del 2020 per la qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 del Ministeri de Treball i Economia Social i que conté en annex aquest pla.

Després del segon any de vigència del PES 2020-2022 del MITES, s'adjunta també l'Informe relatiu a la seva execució durant l'exercici 2021, així com l'actualització del Pla esmentat per al 2022, juntament amb els annexos corresponents.

Tras la finalización de la vigencia del PES 2020-2022 del MITES, se adjunta también el Informe final relativo a su ejecución en el ejercicio 2022 y a la evaluación global del Plan.