Ministerio de Traballo e Economía SocialConsultas sobre Convenios Colectivos á Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Consultas sobre Convenios Colectivos á Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

Na reunión da Comisión Permanente da CCNCC celebrada o día 15 de setembro de 2016, en relación coas funcións consultivas atribuídas á mesma nos artigos 12 e seguintes do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro, aprobáronse os seguintes criterios que deben reunir as consultas que sobre ámbito funcional se expoñan ante esta CCNCC:

 1. Nas consultas expostas ante esta CCNCC sobre o ámbito funcional de convenios colectivos en orde á determinación do convenio de aplicación a unha empresa en función das súas actividades, a parte que realiza a consulta deberá ter en conta con carácter previo a formular a consulta o seguinte:
  • A CCNCC non é un órgano de resposta inmediata sobre os convenios aplicables, senón, como o seu propio nome indica, consultivo e de estudo dos distintos interrogantes que poidan xurdir para a determinación do ámbito funcional do convenio a aplicar en función da actividade empresarial, o que implica non só o estudo previo da consulta exposta polos técnicos da Comisión senón ademais o seu posterior exame e aprobación en reunión da CCNCC como órgano tripartito integrado por representantes da Administración, dos sindicatos e das organizacións empresariais.
  • As consultas presentadas ante a CCNCC requiren dunha fundamentación adecuada, o que esixe implicitamente un estudo previo por parte da parte que realiza a consulta sobre a cuestión en particular  así como a exposición dos razoamentos que fundamentan a consulta e que permitan argumentar a resposta, con indicación daqueles convenios sobre os que se expón a consulta en relación coa actividade da empresa ou sobre o descoñecemento destes, no seu caso.
  • Están lexitimados para expor consulta ante a CCNCC de conformidade co establecido no art. 14 do Real Decreto 1362/2012, do 27 de setembro:
   1. As organizacións sindicais e empresariais máis representativas.
   2. Calquera órgano de representación unitaria dos traballadores ou entidade sindical ou empresarial que, en virtude da súa representatividade, acredite un interese lexítimo na consulta que formule.
   3. Calquera autoridade laboral ou xurisdicional que teña competencia en asuntos relacionados, directa ou indirectamente, coa aplicación ou interpretación dun convenio colectivo.
   4. Por tanto, os traballadores poderán presentar consulta sobre o convenio colectivo que lles sexa de aplicación a través de calquera das entidades anteriormente recollidas.
  • Doutra banda, infórmase que se poden consultar os criterios técnicos e informes emitidos pola CCNCC, que poden responder a consultas similares ás que se pretenden expor, a través desta ligazón.
 2. Requisitos de documentación e información que deben conter as consultas sobre ámbito funcional para a súa tramitación.
 3. Competencias das Comunidades Autónomas en materia de ámbito funcional dos convenios colectivos.

Nota: A consulta exposta debe presentarse con carácter prioritario a través do Rexistro Electrónico Común.

En caso de non poder presentarse a consulta a través do rexistro indicado, poderase remitir o escrito de consulta por correo postal, fax ou correo electrónico ao seguinte enderezo:

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Teléfono: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0041805

Volver