Normativa

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Normativa

Para desenvolveres a túa actividade pola túa conta, é importante que coñezas as principais normas que se aplican. Neste apartado pódese consultar a normativa básica sobre o traballo autónomo.

Icono descriptivo

A continuación, detállase a normativa aplicable:

  • Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.
  • Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social.
  • Real decreto lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo réxime de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellora a protección ao cesamento de actividade.
  • Real Decreto 1541/2011, do 31 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un réxime específico de protección ao cesamento de actividade dos traballadores autónomos.
  • Real Decreto 1613/2010, do 7 de decembro, polo que se crea e regula o Consello da representatividade das asociacións profesionais de traballadores autónomos no ámbito estatal e se establece a composición e réxime de funcionamento e organización do Consello de Traballo Autónomo.
  • Real Decreto 197/2009, do 23 de febreiro, polo que se desenvolve o Estatuto do Traballo Autónomo en materia de contrato do traballador autónomo economicamente dependente e a súa inscrición e se crea o Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos.
  • Orde PCM/74/2023, do 30 de xaneiro, pola que se desenvolve a normativa legal de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2023.
  • Orde ESS/739/2017, do 26 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para actividades de fomento do traballo autónomo, da economía social e da responsabilidade social das empresas e para sufragar os gastos de funcionamento das asociacións de traballo autónomo. traballadores por conta allea, cooperativas, empresas laborais, empresas de inserción e outras entidades representativas da economía social a nivel estatal.