Quiénes somos

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Sobre nós

Subdirección Xeral do Traballo Autónomo

Icono descriptivo

Funcións

play_arrow

A participación no deseño das políticas públicas de impulso e promoción en materia de traballo autónomo e de promoción do espírito e da cultura emprendedora, así como no deseño, xestión e seguimento das axudas para o fomento do emprego autónomo e das súas organizacións.

play_arrow

A elaboración, promoción e/ou informe de proxectos normativos e medidas específicas para autónomos e emprendedores.

play_arrow

As actividades administrativas de cualificación, inscrición e certificación dos actos que deben ter acceso ao Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Persoas Traballadoras Autónomas.

play_arrow

A coordinación e o apoio técnico necesarios para o funcionamento dos consellos estatais e outras formas de participación que se poidan implantar no ámbito das súas competencias.

play_arrow

O seguimento dos préstamos concedidos polo extinto Fondo Nacional de Protección Laboral e aqueles que, despois da súa extinción, fosen concedidos para a mesma finalidade con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado.

play_arrow

A realización de estudos, estatísticas, informes e traballos de investigación, así como a coordinación dos sistemas de información e estatísticos que poidan ser encomendados e, en particular, aqueles que teñan incidencia nas materias da súa competencia, sen prexuízo das competencias da Secretaría Xeral Técnica.

Accede aquí para ver o organigrama completo e coñecer como está organizado o ministerio, os seus representantes, funcións e competencias.