Prevención de riscos laborais

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Prevención de riscos laborais

A prevención de riscos laborais é o conxunto de medidas e actividades que teñen como obxectivo protexer a seguridade, a saúde e o benestar das persoas traballadoras no seu ambiente de traballo.

Icono descriptivo

Trátase de identificar os riscos existentes no lugar de traballo, avaliar o seu impacto na saúde das persoas traballadoras e tomar medidas para previr ou reducir estes riscos.

En España, a prevención de riscos laborais está regulada pola Lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL), Lei 31/1995, do 8 de novembro. Esta lei e as súas normas de desenvolvemento serán de aplicación tanto no ámbito das relacións laborais reguladas no Estatuto dos Traballadores, como no das relacións administrativas ou estatutarias do persoal ao servizo das Administracións públicas, que, neste caso, estean consideradas na devandita Lei ou nas súas normas de desenvolvemento.

Os empresarios deberán garantir a seguridade e a saúde do seu persoal en todos os aspectos relacionados co traballo.

Como traballador ou traballadora autónoma, deberá cumprir coas obrigas en materia de prevención de riscos laborais nos seguintes supostos:

  • Es un traballador por conta propia, non tes persoal baixo a túa supervisión e compartes centro de traballo con outras persoas.
  • Ou se traballas por conta propia e tes persoal ao teu cargo.

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo é o órgano técnico científico especializado da Administración xeral do Estado que ten como misión a análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, así como a promoción e apoio á mellora destas. Para iso establecerá a cooperación necesaria cos órganos das comunidades autónomas con competencias nesta materia.

O Instituto, en cumprimento desta misión, terá as seguintes funcións:

a) Asesoramento técnico na elaboración da normativa legal e no desenvolvemento da normalización, tanto a nivel nacional como internacional.

b) Promoción e, se é o caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudo e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, coa oportuna coordinación e colaboración, no seu caso, cos órganos técnicos en materia preventiva das comunidades autónomas no exercicio das súas funcións nesta materia.

c) Apoio técnico e colaboración coa Inspección de Traballo e Seguridade Social no cumprimento da súa función de vixilancia e control no ámbito das Administracións públicas.

d) Colaboración con organismos internacionais e desenvolvemento de programas de cooperación internacional neste ámbito, facilitando a participación das comunidades autónomas.

keyboard_arrow_rightPrevención10 - dereitos e obrigas

play_arrow
Dereitos dos traballadores e traballadoras autónomos

O titular do centro de traballo deberá informalo dos riscos do recinto, das medidas de prevención e do protocolo de actuación en caso de emerxencia.

Coñecercales son os riscos producidos polo resto de empresas ou autónomos competidores que poden afectar a súa seguridade e saúde, así como que medidas preventivas se puxeron en marcha para evitalos.

Interromper a túa actividade e abandonar o lugar de traballo cando consideres que exista un risco grave e inminente para a túa vida ou a túa saúde.

play_arrow
Obrigas das persoas traballadoras por conta propia

Informar dos riscos que a túa actividade poida ocasionar a outras empresas ou traballadoras e traballadores autónomos.

Ter en conta a información que che facilitaron o resto de partes concorrentes no centro de traballo.

Cumprir as instrucións do titular da instalación e da empresa que te contratou.

Informar de calquera situación de emerxencia que poida afectar a seguridade e saúde das persoas presentes, así como dos accidentes que poida sufrir no centro de traballo.

Se vas traballar nunha obra de construción, deberá cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Saúde.

play_arrow
Que é a Coordinación de Actividades Empresariais?

A coordinación de actividades empresariais (CAE) é o procedemento empregado para previr riscos laborais nos centros de traballo nos que coinciden varias empresas ou autónomos e autónomas. Por este motivo, é importante que todo o persoal sexa informado dos riscos que pode ocasionar unha actividade, así como das medidas preventivas que se deben adoptar para evitalos.

O intercambio de información entre todas as partes concorrentes deberá realizarse:

  • Antes do inicio das actividades.
  • Cando se produza calquera cambio que poida xerar novos riscos.
  • Cando se produza unha situación de emerxencia.

É obrigatorio que esta información se comparta por escrito cando se trate de riscos graves ou moi graves. Non obstante, é unha boa práctica dispor desta constancia documental.

keyboard_arrow_rightPrevención10 - funcionalidades

Contidos relacionados

Ademais, para implantar a prevención de riscos laborais, tes á túa disposición o programa Prevencion10, un servizo público gratuíto de asesoramento en prevención de riscos laborais dirixido a autónomos e pemes (pequenas e medianas empresas) para a organización de actividades preventivas.

Prevencion10 componse de catro funcionalidades principais:

play_arrow
Evalua-t

Permite realizar a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva da empresa mediante unha serie de cuestionarios específicos para cada unha das actividades incluídas nesta funcionalidade.

Imagen descriptiva
play_arrow
Autopreven-t

Facilita aos traballadores e traballadoras autónomas sen persoas a cargo o cumprimento das súas obrigas en materia de coordinación de actividades empresariais. Ademais, ofrece información sobre os riscos aos que están expostos en función da súa actividade e axúdalles a coñecer cales son as medidas preventivas máis adecuadas para evitalos.

Imagen descriptiva
play_arrow
Instruye-t

Curso de nivel básico de prevención de riscos laborais cuxo contido se axusta ao recollido no capítulo IV do Regulamento dos Servizos de Prevención.

Imagen descriptiva
play_arrow
Stop riesgos laborales

É un servizo de atención telefónica dirixido a resolver dúbidas sobre prevención de riscos laborais e incidencias informáticas suscitadas polos usuarios do portal web.

As consultas sobre xestión preventiva son atendidas por técnicos superiores en prevención de riscos laborais.

A liña STOP Riscos Laborais está operativa no número 913 63 43 00 de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Imagen descriptiva

Para máis información sobre estas características, entra aquí e descarga a Guía para a utilización do servizo público Prevencion10.es